මහානුභාව සම්පන්න රතන සූත්‍රයේ සිංහල තේරුම නිවැරදිව දැනගන්න

“යානීධ භූතානි සමාගතානි භුම්මානි වා යානිව අන්තලික්ඛෙ සබ්බේ ව භූතා සුමනා භවන්තු අථොපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං”
තේරුම – භූමියෙහි උපන්නා වූ හෝ අහසෙහි උපන්නා වූ හෝ යම් මනුෂ්ය කෙනෙක් මෙහි රැස් වූවාහු වෙත් ද, ඒ සියලු භූතයෝ සතුටු සිත් ඇත්තාහු වෙත් වා. තව ද මාගේ වචනය මනාකොට අසත්වා.

“තස්මාහි භූතා නිසාමේථ සබ්බේ මෙත්තං කරොථ මානුසියා පජාය දිවා ච රත්තෝච හරන්ති යෙ බලිං තස්මා හි නෙ රක්ඛථ අප්පමත්තා”
තේරුම – අමනුෂ්යයිනි, (යම් කරුණක් සඳහා තෙපි රැස්ව සිටින්නාහුද? එහෙයින් සියල්ලෝම මාගේ ධර්මය අසවු. මනුෂ්ය ප්රජාව කෙරෙහි මෛත්රිය කරවු. යම් මනුෂ්ය කෙනෙක් රෑ දාවල්හි තොපට පූජා ගෙනෙත් ද? එහෙයින් ඔවුන් රකිවු.

“යං කිඤ්චි විත්තං ඉධ වා හුරං වා සග්ගෙසු වා යං රතනං පණීතං න නො සමං අත්ථි තථාගතෙන ඉදම්පි බුද්ධෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – මනුෂ්ය ලෝකයෙහි හෝ අවශේෂ ලෝකයෙහි හෝ යම් ධනයක් වේ ද, දෙව ලෝකයන්හි හෝ යම් රත්නයක් වේ ද? ඒ කිසි තැනෙක තථාගතයන් හා සමාන වූ ධනයක් හෝ රත්නයක් හෝ නැත්ම ය. බුදුරදුන් කෙරෙහි මෙය ද ශ්රේෂ්ඨ වූ රත්න භාවයෙකි. මේ සත්ය බලයෙන් සත්වයනට සෙත්වේවා.

“ඛයං විරාගං අමතං පණීතං යදජ්ක්ධගා සක්ය මුනී සමාහිතො න තෙන ධම්මේන සමත්ථි කිඤ්චි ඉදම්පි ධම්මෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – ආය¸මාර්ග සමාධියෙන් සුපිහිටි සිත් ඇති ශාක් කුලයෙහි උපන් මුනි තෙම රාගාදීන් ක්ෂයවන්නා වූ රාගාදියෙන් වෙන් වූ ප්රණීත යම් නිවනක් නුවණින් අවබෝධ කළේ ද, ඒ නිර්වාණ ධර්මය හා සමාන වූ කිසි රත්නයෙක් නැත. මෙය ද ධර්මයෙහි ශ්රේෂ්ඨ වූ රත්න භාවයෙකි. ඒ සත්ය බලයෙන් සෙත් වේවා.

“යං ඛුද්ධ සෙට්ඨො පරිවණ්ණයී සුචිං සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤ මාහු සමාධිනාතෙන සමොන විජ්ජති ඉදම්පි ධම්මෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – බුද්ධ ශ්රේෂ්ඨ තෙමේ ඉතා පිරිසිදු යමක් ප්රශංසා කොට ප්රකාශ කෙළේ ද? එය ආනන්තරික සමාධියයි කියති. ඒ සමාන වූ අන්කිසි සමාධියක් නැත. මෙය ද ධර්මයෙහි ශ්රේෂ්ඨ රත්න භාවයෙකි. මේ සත්ය බලයෙන් සෙත්වේවා.

“යෙ පුද්ගලා අට්ඨ සතම්පසත්ථා චත්තාරි එතානි යුගානි හොන්ති තෙ දක්ඛිණෙය්යා සුගතස්ස සාවකා එතෙසු දින්නානි මහප්ඵලානි ඉදම්පි සඞඝෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – බුද්ධාදී සත් පුරුෂයන් විසින් පසස්නා ලද යම් අෂ්ටාර්ය්ය පුද්ගල කෙනෙක් වෙත්ද, පසස්නා ලද යම් එක් සිය අටක් ආර්ය්ය පුද්ගල කෙනෙක් වෙත් ද ඔවුහු යුග සතරක් වෙති. බුදුන් ගේ ශ්රාවක වූ ඒ ආය¸ පුද්ගලයෝ දක්ෂිණාවට සුදුසු වෙති. ඔවුන් කෙරෙහි දුන් දානයෝ මහත්ඵල ඇත්තාහු වෙති. මෙය ද සංඝයා කෙරෙහි ප්රණීත වූ රත්නභාවයකි. මේ සත්ය බලයෙන් සෙත් වේවා.

“යෙ සුප්ප යුත්තා මනසා දළ්හේන නික්කාමිනො ගොතම සාසනම්හි තෙ පත්තිපත්තා අමතං විගය්හ ලද්ධා මුධා නිබ්බුතිං භුඤ්ජමානා ඉදම්පි සංඝෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – යම් රහත් කෙනෙක් ගෞතම ශාසනයෙහි මනා කොට යෙදුනාහු ස්ථිර සිතින් සියලු කෙලෙසුන් ගෙන් නික්මුණාහු ද, ඔවුහු නිවනට අරමුණු වශයෙන් බැස ඵල සමවත් සුවය නොමිලයේ ලැබ අනුභව කරන්නාහු පැමිණිය යුතු රහත් ඵලයට පැමිණියාහු වෙති. මෙය ද සංඝයා කෙරෙහි ප්රණීත වූ රත්න භාවයෙකි. මේ සත්ය බලයෙන් සෙත් වේවා.

“යථින්ද ඛීලො පඨවිංසිතො සියා චතුබ්භිවාතෙහි අසම්පකම්පියො තථූපමං සප්පුරිසං වදාමි යො අරියසච්චානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සඞඝෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – ඉන්ද්රඛීල නම් වූ කණුව යම්සේ පොළොව ඇතුළට පිවිස සිටියේ සිවු දිගින් හමන සුලඟින් සොලවාලිය නොහැකි වන්නේ ද? යමෙක් ආය¸ සත්යයෙන් නුවණින් බැස දකී නම් ඒ සත් පුරුෂයා එබඳු ඉන්ද්රඛීලය හා සමාන කොට කියමි. මෙය සංඝයා කෙරෙහි ප්රණීත රත්න භාවයෙකි. මේ සත්ය බලයෙන් සත්වයනට සෙත් වේවා.

“යෙ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤෙන සුදෙසිතානි කිඤ්චාපි තෙ හොන්ති භුසප්පමත්තා න තෙ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදම්පි සඞඝෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – යමෙක් ගැඹුරු නුවණ ඇති සර්වඥයන් වහන්සේ විසින් මැනවින් දේශිත ආය¸ සත්යයන් තමනට ප්රකට කෙරෙත්ද? ඔවුහු කිසිසේත් බොහෝ සේ පමාවූවෝ වෙත්ද,ඔවුහු අටවන භවයක් නම් නො ගනිති. මෙය ද සඞඝයා කෙරෙහි ශ්රේෂ්ඨ රත්න භාවයකි. මේ සත්ය බලයෙන් සෙත් වේවා.

“සහාවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සුධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතඤ්ච සීලබ්බතං වාපි යදත්ථි කිඤ්චි චතූහපායෙහිච විප්පමුත්තො චඡාභිඨානානි අභබ්බොකාතුං ඉදම්පි සඞඝෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – දර්ශන සමාපත්තිය සමග ම සක්කාය දිට්ඨිය ද, විචිකිච්ඡාවද යම්කිසි සීලබ්බත පරාමාසයෙක් ඇත්නම් එය ද යන සංයෝජන ධර්ම තුන ඔහු විසින් හරන ලද්දාහු වෙති. හේ සතර අපායෙන් මිදුනේ ද වේ. පඤ්චානන්තරිය කර්ම හා අන්ය ශාස්තාවරයකු ඇදහීම ද කරන්නට සුදුසු නො වේ.මෙය සංඝයා කෙරෙහි ශ්රේෂ්ඨ රත්න භාවයෙකි. මේ සත්ය බලයෙන් සත්වයනට සෙත් වේවා.

“කිඤ්ඤාපි සො කම්මං කරෝති පාපකං කායෙන වාචා උද චෙතසා වා අභබ්බො සො තස්ස පටිච්ඡාදාය අභබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස වුත්තා ඉදම්පි සඞඝෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – ඒ සෝවාන් පුද්ගල තෙමේ තිදොරින් යම් පවක් කෙරේද? හෙතෙම එය සඟවාලීමට නො හැකි වෙයි. නිවන් දුටුවහු ගේ පව් සැඟවීමේ නො හැකි බව සංඝයා කෙරෙහි ප්රණීත වූ රත්න භාවයෙකි. මේ සත්ය බලයෙන් සත්වයනට සෙත් වේවා.

“වනප්පගුම්බෙ යථා ඵුස්සි තග්ගෙ ගිම්හාන මාසේ පඨමස්මිං ගිම්හේ තථූපමං ධම්මවරං අදෙසයි නිබ්බාණගාමිං පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධෙ රතනං පණීතං ඒතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – ග්‍රීෂ්මසෘතුවෙ පළමු වන බක් මසෙහි රුක් ලැහැබ් යම්සේ පිපුණු අග ඇත්තේ වේ ද? බුදුරජ තෙම එබඳු උපමා ඇති නිවනට පමුණුවන උතුම් ධර්මයක් පරම හිත පිණිස දෙසී ය.මෙය බුදුරදුන් කෙරෙහි ශ්රේෂ්ඨ වූ රත්න භාවයකි. මෙම සත්ය බලයෙන් සත්වයනට සෙත් වේවා.

“වරො වරඤ්ඤු වරදො වරාහරො අනුත්තරො ධම්මවරං අදෙසයි ඉදම්පි බුද්ධෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – උතුම් වූ නිවන දන්නා වූ නිවන දෙන්නා වූ ශ්රේෂ්ඨ වු බුදුරජාණන් වහන්සේ උතුම් ධර්මයක් දෙසූ සේක. මෙය ද බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්රේෂ්ඨ වූ රත්න භාවයෙකි. මේ සත්ය බලයෙන් සත්වයනට සෙත් වේවා

“ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකෙ භවස්මිං තෙ ඛීණා බීජා අවිරූළ්හිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යථා යං පදීපෝ ඉදම්පි සඞඝෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – යම් කෙනෙකුගේ පුරාණ කර්ම ගෙවී ගියේ ද, පහළ වන අළුත් කර්මයකුත් නැත් ද, මතු භවයෙහි නො ඇලුණූ සිත් ඇති ක්ෂය කළ ප්රතිසන්ධී විඥාන බීජ ඇති වැඩෙන ඡන්දයක් නැති ඒ ධෘතිමත් රහත්හු මේ නිවුණු පහන් මෙන් පිරිනිවෙති. මෙය ද සංඝයා කෙරෙහි උතුම් රත්න භාවයෙකි. මේ සත්ය බලයෙන් සෙත්වේවා.

“යානීධ භූතානි සමාගතානී භුම්මානි වා යානිව අන්තලික්ඛෙ තථාගතං දෙව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – පොළොවෙහි උපන් හෝ අහසෙහි උපන් හෝ අමනුෂ්ය කෙනෙක් මෙතැන්හි රැස්ව සිටිත්ද, ඒ අපි දෙව් මිනිසුන් විසින් පුදනලද බුදුරදුන් වඳිමු. මේ සත්ය බලයෙන් සෙත්වේවා.

“යානීධ භූතානි සමාගතානී භුම්මානි වා යානිව අන්තලික්ඛෙ තථාගතං දෙව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – පොළොවෙහි උපන් හෝ අහසෙහි උපන් හෝ යම් අමනුෂ්ය කෙනෙක් මෙතැන්හි රැස්ව සිටිත් ද? ඒ අපි දෙව්මිනිසුන් විසින් පුදන ලද තථාගත දේශිත ධර්මය වඳිමු.

“යානීධ භූතානි සමාගතානී භුම්මානි වා යානිව අන්තලික්ඛෙ ථාගතං දෙව මනුස්ස පූජිතං සඞඝං නමස්සාම සුවත්ථි හොතු”
තේරුම – පොළොවෙහි උපන් හෝ අහසෙහි උපන් හෝ යම් අමනුෂ්ය කෙනෙක් ;ම තැන්හි රැස්ව සිටිත් ද, ඒ අපි දෙවි මිනිසුන් විසින් පුදන ලද ශ්රාවක සඞඝයා වහන්සේ වඳිමු.

ඉහත ශක්රදේවේන්ද්රයා විසින් කියන ලද ගාථා තුනකි. විශාලා මහනුවර තුන් බිය දුරු කිරීම පිණිස රතන සූත්රය දෙසන ලදී.උදේ සවස උවදුරු දුරු කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කළයුතු උතුම් සෙත් පිරිතකි.
තෙරුවන් සරණයි..

බුදුසරණ අන්තර්ජාල කලාපය – ක්ෂණසම්පත්තිය සහිත උතුම් මනුෂ්යය ආත්මයක් ලැබී ඇති මෙම බුද්ධෝත්පාද කාලය තුල කුසල් දහම්හි නිරත වී සසරින් එතරව ලබන සදාකාලික නිවන් සුවය ලබාගැනීමට මෙම ධර්ම දානය හේතුවාසනා වේවා! සියළු දානයන් අතර ධර්ම දානයම අග්ර වන්නේය. මෙම සදහම් පණිවිඩය සියළු දෙනා අතර Share කර ධර්ම දානමය උතුම් පුණ්යකර්මයට ඔබත් දායක වන්න!

මෙය උපුටාගැනීමකි – ජනිත වූ සුලු හෝ කුසලයක් වේද එය මුල්සම්පාදකයන්ටද අනුමෝදන් වෙත්වා. Share කර ඔබත් ධර්ම දානයට දායක වන්න (උපුටාගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

ෆෝන් එක වතුරට වැටුණොත් නොවරදවාම මේ දේවල් ඉක්මනින් කරන්න

ජංගම දුරකථනය බැරිවෙලා වත් වතුරට වැටුනොත් කරන්න ඕනේ මොනවද කියන එක ගැන බොහෝදෙනෙක්ට අවබෝධයක් නැහැ. මෙවැනි අවස්ථාවකදී දුරකථනය බේරා ගැනීමට යාමේදී කරන වැරදි හේතුවෙන් මුළුමනින්ම දුරකථනය භාවිතයට ගැනීමට නොහැකි තත්වයට පත්වෙන්නට පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී කළ යුතු නිවැරැදි දේවල් මොනවද කියලා අපි අද බලමු.

ජංගම දුරකථනය හැකි ඉක්මනින් වතුරෙන් ඉවතට ගන්න. ඉක්මන්වීමෙන් ඔබේ දුරකථනයට ජලයෙන් වන හානිය අවම කරගැනීමට කටයුතු කළ හැකිය. කෙසේවෙතත් කලබල වෙන්න එපා, ඔබේ දුරකථනය විදුලියට සම්බන්ධ කර ඇත්නම් මුලින්ම ප්‍රධාන විදුලි ස්විචය අක්‍රීය කර ඉන්පසු දුරකථනය වතුරෙන් ඉවතට ගන්න.

දුරකථනය වතුරෙන් ඉවතට ගත් විගස බැටරි ආවරණය සහ බැටරි ඉවත්කර කඩදාසි තුවා හෝ මෘදු රෙදි කඩක් මත අතුරා තබන්න. දුරකථනය තෙත් වවිටදී හැකි ඉක්මනින බැටරිය ඉවත් කිරීමෙන් දුරකථනය තුල ඇති බොහෝ පරිපථ ජලය කථනය වීමෙන් බේරාගත හැක.

ඔබේ දුරකථනයෙ ඇති සිම්පතද ගලවා ඉවත් කරන්න. සිම් කාඩ් පතට ජලයෙන් වන හානිය අවමයි. කෙසේවෙතත් එය ඉවත්කර නැවත ඔබේ දුරකථනයට සම්බන්ධ කරන තෙක් හොදින් වියළීමට පසෙකින් තබන්න.

earbuds, memory cards එමෙන්ම phone cases ද ඉවත් කරන්න. දුරකතනය හොදින් වියළීමට එහි ඇති කුහර ආවරණය වන සියලු ප්ලග් ඉවත් කරන්න. මෘදු කඩමාල්ලක් හෝ තුවායක් භාවිතයෙන් ඔබේ දුරකථනය හොඳට වියළන්න.

ඔබ දුරකථනයේ අභ්යන්තර කොටස් වලට ජලය ගොස් ඇත්දැයි සැක නම් වැකියුම් ක්ලීනර් එකක් භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන්න. දුරකථනය ඉක්මනින් වියළාගෙන යථා තත්ත්වයට පත්කර ගැනීමට හැකි වේගවත්ම ක්‍රමය මෙය වෙයි.

දුරකථනය වියළා ගැනීමට හෙයා ඩ්‍රයර් භාවිතා නොකරන්න. එසේ කිරීමෙන් දුරකථනය තුල ගැඹුරු විදුලි සංරචක කරා, එම කුහර දෙසට තවදුරටත් තෙතමනය යා හැක.

දුරකථනයේ ඇති තෙතමනය උරාගැනීම සඳහා සුදුසු ද්‍රවයක් භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් දුරකථනය කඩදාසි තුවායක ඔතා තබන්න. මිළ අඩු විකල්පය – හාල් ටිකක් බදුනකට දමා එක් රැයක් දුරකථනය එහි බහා තැබීමයි. එක් රැයක් දුරකථනය එසේ තැබීමෙන් පසුව හෝ එය සිදුකිරීමට නොහැකි වූයේ නම් තුවා හෝ වෙනත් කඩදාසි මත දුරකථනය පැතිලි කර තබන්න.

මෙසේ කිරීමෙන් පැය 24කට පසු ඔබේ දුරකථනය පරික්ෂා කර බලන්න. දුරකථනයේ ඇති සියළු උපාංග පරික්ෂා කර බලා දූවිලි හා කුණු ඇත්නම් පිසදමා ඉන්පසු බැටරිය ඇතුල් කරන්න. ඉන්පසු දුරකථනය on කර එය නිවැරදිව කටයුතු කරනවා දැයි නිරීක්ෂණය කරන්න.

මෙම ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් පසුවත් ඔබේ දුරකථනය නිවැරදිව කටයුතු නොකරන්නේ නම් ඔබේ දුරකථනය බලයලත් අලෙවි නියෝජිතයකු වෙත රැගෙන යන්න. එය තෙත් වී ඇති බව සැඟවීමට උත්සාහ කරන්න එපා, ඔබේ දුරකථනයට සිදුවී ඇති දේ පැහැදිලිව පැවසීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය උපකාරය නිසියාකාරව ලබාගත හැකිවනු ඇත.

ඔබ දුරකථනයේ ඇති උපාංග වෙන් කිරීමට නොදන්නේ නම් කිසිවිටෙකත් එසේ කිරීමට යාමෙන් වළකින්න. පහල තිබෙන ෂෙයාර් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔබ ලබාගත් මේ දැනුම ඔබේ මිතුරු මිතුරියන් අතරේ බෙදාගන්න අමතක කරන්න එපා..

(උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

පිළිකා සුවකරන, මුත්‍රා ගල් නසන උක් යුෂ

මිහිරි රස සහිත ශාක අතර උක් ගස්වලට හිමිවන්නේ සුවිශේෂ තැනක්. උක්ගස්වලට කුඩා දරුවන් ආස කරන්නේ පලතුරක් විදියටයි. රසවත් ආහාරයක් මෙන්ම පලතුරක් ලෙසත් භාවිත කරන උක්ගස් සීනි නිෂ්පාදනයටත් අත්‍යවශ්‍යම ශාකයක්. ඊට අමතරව උක්ගස් කියන්නේ රෝග රැසකට ගුණය සලසන සුවය ලබා දෙන අගනා ඖෂධයක්. වියළි සහ තෙතමනය සහිත ඕනෑම පසක හට ගන්නා උක්ගස්, දඬු සහිත ශාකයක්. පඳුරක් සේ හටගන්න උක්ගස් අඩි 4ත් 12ත් අතර උසකට වැඩෙනවා. ආයුර්වේදයට අනුව තෘණ පංචමූල ගණයට අයත් උක්ගස් ඉක්ෂු, බහුරස, මධුතෘණ ආදී නම් රැසකින් හඳුන්වනවා.

නමැති උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන උක්ගස් අයත් වන්නේ ට්පචථඪදචඥ කුලය හෙවත් යව කුලයට. සාමාන්‍ය ලෙස ගත්තොත් උක්ගස් අයත් කුල දෙකක් පවතිනවා. එනම් දඬු සුදු පැහැති උක් ගස් හා දඬු කළු පැහැති උක්ගස්. ඒ අතරෙන් ඖෂධ පිණිස බහුල වශයෙන් යොදා ගන්නේ කළු උක්ගස් හෙවත් දණ්ඩ රතු හෝ දුඹුරු පැහැති උක්ගස. උක් දඬු ඉස්ම, මුල් තමයි ඖෂධ පිණිස ගන්නේ. උක් ගස් යුෂ අධික පැණි රසින් යුක්ත නිසා දියවැඩියා රෝගීන් වැඩි වශයෙන් මෙය භාවිත කිරීම නුසුදුසුයි. සීමාසහිතව ගත්තට ගැටලුවක් නෑ. ඒ වගේම තමයි ඖෂධ පිණිස උක් දඬු ගැනීමේදී පුස්වලින් තොර, අපිරිසුදු ජලය ගලන ස්ථානවල හටගත් උක්ගස්වලින් තොර පිරිසුදු උක් ගස් ගැනීම ඉතාම වැදගත්.

උක් පැණි හා උක් හකුරු හදන හැටි
ආයුර්වේදයේදී වෛද්‍යවරුන් විවිධ රෝග සඳහා උක් පැණි ඖෂධ පිණිස නිර්දේශ කරනවා. ඔබට නිවෙසේ සිටම උක් පැණි සාදා ගන්න පුළුවන්. එය ඉතා පහසුයි. උක් දඬු තළා මිරිකා ගත් යුෂ හොඳින් පෙරා ළිපේ රත් කර පැණි පදමට එන තුරු හැඳි ගාන්න. පැණි පදමට ආපසු ළිපෙන් බාගෙන එය බෝතල් කර උක් පැණි දිගු කාලයක් තබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම උක් හකුරු සාදන්නෙ මෙහෙමයි. මම ඉහත කීවා වගේ උක් යුෂ අරගෙන හොඳින් රත් කර පැණි පදමට වඩා ඝනව රත් කිරීමෙන් උක් හකුරු සාදා ගන්න පුළුවන්. උක් හකුරු හෙවත් ගුඩ ඔෟෂධ පිස බහුල වශයෙන් දේශීය වෛද්‍යවරුන් නියම කරනවා. ඒ වගේම අරිෂ්ට, ආසව සෑදීමේදීත් ගුඩ හෙවත් උක් හකුරු බහුල වශයෙන් යොදා ගන්නවා. මෙය ශරීරය පුෂ්ටිමත් කළ හැකි වටිනා ඖෂධයක්.

කටහඬ සියුම් කිරීමට උක්දඬුවලින් ඔසුවක්
ඇතැම් අයට සෙම්ප්‍රතිශ්‍යා ගතිය නිසා හෝ අධික ලෙස කතා කිරීම නිසා කටහඬ විකෘති වන්න පුළුවන්. කටහඬ බැරැන්ඩි අයගේ හඬ නැවැතත් ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් කරන්නත් කටහඬ සියුම් කරන්නත් උක්ගස්වලට පුළුවන්. දිනපතා උදෑසන උක් දඬු තළා පෙරා ගත් උක් යුෂ වීදුරුවක් බොනව නම් සියුම් පැහැදිලි කටහඬකට ඔබට හිමිකම් කියන්න පුළුවන්.

මුත්‍රා ගල් නසන උක් හකුරු
මුත්‍රාශය ආශ්‍රිත රෝග රැසකට උක් ගස් හොඳ ප්‍රතිකර්මයක්. මුත්‍රා පිටවීමේදී ශරීරයේ දැවිල්ල වගේ තිබෙනව නම් රුධිරය සමඟ මුත්‍රා පිටවන තත්ත්වයක් තිබෙනවනම් සතියක් පමණ දිනපතා හිස් බඩට උක් යුෂ වීදුරුවක් බොන්න. ඇතැම් විට උෂ්ණ කාලවලදී වතුර පානය කිරීම අවම කිරීම නිසා හෝ වෙනත් හේතූන් මත මුත්‍රා දැවිල්ල දැඩි ලෙස හටගන්න පුළුවන්. එවන් අවස්ථාවලදී උක් යුෂ කෝප්පයකට දෙහි යුෂ ස්වල්පයක් හෝ ඉඟුරු යුෂ ස්වල්පයක් හෝ මිශ්‍ර කර රෝගියාට බොන්න දෙන්න. එහෙමත් නැතිනම් පොල්කිරි වීදුරු කාලකට උක් යුෂ වීදුරු භාගයක් පමණ මිශ්‍ර කර බොන්න. මුත්‍රා දැවිල්ලට එය ගුණදායකයි. මුත්‍රවාහිනි පද්ධතියේ යහපත් ක්‍රියාකාරිත්වයට උක් හකුරු ඉතාමත්ම ගුණදායකයි. මුත්‍රාශය ආශ්‍රිතව ගල් ඇති අය දිනපතා උක් හකුරු ආහාරයට ගැනීමෙන් මුත්‍රා ගල් දියකර හැරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම උක් යුෂ, කැකිරි, කිරිබදු එකට මිශ්‍ර කර තම්බා ආහාරයට ගැනීමෙන් මුත්‍රා ගල් විනාශ කරන්නත් පුළුවන්.

ශල්‍යකර්මවලින් පසුව සිරුර ප්‍රාණවත් කරන උක් යුෂ
විවිධ ශල්‍යකර්මවලට භාජන කිරීමෙන් පසුව හෝ බොහෝ කාලයක් රෝගාතුරව සිටීම නිසා ඇතැමුන්ගේ සිරුරෙ පෘෂ්ටිමත් බව නැතිවී ශරීරය දුර්වල තත්ත්වයකට පත්වනවා. කෙට්ටු වීම හෙවත් කෘශවීම එහි අතුරු ප්‍රතිඵලයක්. ශරීරයේ රුධිර සම්පාදනය හීන වීම නිසයි එහෙම වන්නේ. එවන් රෝගීන්ට යළිත් ශරීර ප්‍රාණය ලබා දෙන්නත් රුධිරය සම්පාදන ක්‍රියාවලිය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නත් උක් යුෂ, නෙල්ලි යුෂ, මී පැණි සමව අරගෙන මිශ්‍ර කරලා දිනපතා උදෑසන සති 2ක් පමණ බොන්න දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඇතැම් අය ග්‍රීස්ම කාලවලදී රසායනික මිශ්‍රණ අඩංගු පැණි බීම ශීතකරණයේ තබා පානය කිරීමට පුරුදුව සිටිනවා. එය ඇත්තටම සල්ලි දීලා ලෙඩ ගැනීමක්. උෂ්ණ කාලවලදී උක් දඬු තළා පෙරා ගත් යුෂ ශීත කර පානය කරනව නම් එය ශරීරය ප්‍රාණවත්වීමට වගේම විවිධ රෝග නිවාරණය කිරීමටත් ගුණදායකයි.

ශරීර ශක්තිය වැඩිකර ගන්න සුදු උක් පැණි බොන්න.
විවිධ උණ රෝග වැලැඳීම හේතුවෙන් ශරීරයේ අඩංගු ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය හීන වීම නිසා ඇඟ දුර්වලකම වගේම ආහාර අරුචියක් ඇති වෙනවා. එවන් රෝග තත්ත්වයන් නැති කර ආහාර රුචිය වැඩි කරන්න සුදු උක් දඬු යුෂ පානය කිරීමෙන් හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම අවුරුදු උත්සවවලදී හෝ ක්‍රීඩා උත්සවවලදී ඇඟ වෙහෙසවන ක්‍රීඩා කිරීමෙන් පසු අධික ශක්තියක් වැයවීම නිසා ශරීරය වෙව්ලීම වගේ අතුරු රෝග වැලැඳෙන්න පුළුවන්. එවන් අවස්ථාවලදී ශක්තිජනක ආහාරයක් ලෙස උක්ගස් යුෂ පානය කිරීම වැදගත්. මෙය රසවත් බීමක් වගේම ශරීර ශක්තිය වඩවන හොඳ ශක්ති ජනක පානයක්.

උක් යුෂවලින් කුෂ්ඨ සුවකරන්න පුළුවන්
ොවිවිධ කුෂ්ඨ රෝග තත්ත්වවලට ගොදුරු වී සිටින අයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ රෝගයෙන් සුවය ලබන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අඛණ්ඩව දිනකට වරක් බැගින් උක් යුෂ පානය කිරීම. කුෂ්ඨ රෝග සුව කිරීමට උක් ගස් යුෂවලින් පුළුවන් කියලා අපි පර්යේෂණ මට්ටමෙන් පවා තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.

නාසයෙන් ලේ ගැලීම නවත්වන ක්‍රමයක්
ෙතද අව්වේ රැඳී සිටීම නිසා හෝ වෙනයම් හේතුවක් මත නාසයෙන් ලේ ගලන අවදානමකදී ලේ ගැලීම නවතාලන්න උක් යුෂවලට පුළුවන්. නාසයෙන් රුධිරය වහනය වන අවස්ථාවකදී මිදි යුෂ සහ උක් යුෂ සමව අරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කර නස්න කරන්න. (නාසයට ඇතුළු කරන්න) රුධිරය වහනය වීම ඉන්පසු නවතිනවා.

ආහාර ජීර්ණය පහසු කරන ඔසුවක්
නොදිරවූ ලෙස මල පිටවීම හෙවත් ග්‍රහණි රෝගයෙන් පීඩා විඳින පිරිස් අප සමාජයේ සිටිනවා. එවන් අය දිනකට එක් වරක් බැගින් සතියක පමණ කාලයක් උක් යුෂ, මිදි යුෂ, රට ඉඳි යුෂ සමව මිශ්‍ර කරලා පානය කරන්න. ආහාර ජීර්ණයට එය අගනා ඔෟෂධීය පානයක්.

පිළිකා නසන උක් යුෂ
උක් යුෂවල පොදුවේ කැල්සියම්, පොටෑසියම්, යකඩ අන්තර්ගතයි. එබැවින් ශරීරය තුළ ප්‍රබෝධයක් ඇති කිරීමට මේ ඖෂධීය පානයට පුළුවන්. එබැවින් ශරීරය තුළ පිළිකා හට ගැනීමේ අවදානම නැති වෙනවා. සතියට දින 3ක්වත් උක් යුෂ පානය කරනව නම් පුරස්ථි ග්‍රන්ථිය ආශ්‍රිත පිළිකා සහ පියයුරු පිළිකා හට ගැනීමේ අවදානම නැති කරන්නත් වැලැඳුණු පිළිකා සුව කරන්නත් උක්ගස්වලට පුළුවන්.

දුර්වල වුණු අක්මාවට උක් යුෂෙන් සුවය
සෙංගමාල රෝගය වැලැඳුණු අයට එයින් සුවය ලබන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා උක් ගස් යුෂ පානය කරන්න දෙන්න. එසේ නැතිනම් සෙංගමාල රෝගියකුට ඇහැළ පොතු කෂායක් හදලා ඒ කෂායට උක් යුෂ මිශ්‍ර කර බොන්න දෙන්න. එයත් ගුණදායකයි. එහෙමත් නැතිනම් උක් යුෂට දෙහි යුෂ මිශ්‍ර කරලා දිනකට වරක් බැගින් බොන්න දෙන්න. සෙංගමාල රෝගය වැලැඳුණු රෝගියකුගේ අක්මාව මඳින් මඳ දුර්වල වෙනවා. එය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න නිතර නිතර පැණි රස දේවල් දීම කරනවා. විවිධ පැණි රස දෑ දෙනවට වඩා සෞඛ්‍යයට හිතකර උක් ගස් යුෂ සෙංගමාල රෝගීන්ට දෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතා පහසුවෙන් ජීර්ණය වීමට හැකි සීනි වර්ග උක්ගස්වල තිබෙනවා. එබැවින් සෙංගමාල රෝගීන්ගේ අක්මාව ඉතා ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න නිර්දේශ කළ හැකි හොඳම දේ තමයි උක් යුෂ කියන්නේ.

බර අඩු දරුවන්ගේ බර වැඩි කරන ක්‍රමයක්
වැඩිහිටියන් අතර තිබෙන මිථ්‍යා මතයක් තමයි උක් දඬු හැපීමෙන් කුඩා දරුවන්ගේ දත් නරක් වෙනවා කියන සැකය. අධික පැණි රස ද්‍රව්‍යයක් නිසා දරුවන්ගේ දත් පණුවො කයි කියන බයකුත් ඔවුන් තුළ තිබෙනවා. නමුත් ඒ මතය වැරැදියි. උක් දඬු සපා යුෂ පානය කිරීමට දරුවන් පොලඹවනව නම් දත් අතර ඇති විසබීජ විනාශ කරන්නත්, අහිතකර බැක්ටීරියා විනාශ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම දින දෙකකට වරක්වත් උක් දණ්ඩක් හපනව නම් මුඛ දුර්ගන්ධයත් නැති වෙනවා. දත් නරක් වීමේ අවදානමත් එයින් නැති වෙනවා. මොකද උක්ගස් කියන්නේ ඛනිජ ලවණ අධික ලෙස අඩංගු ද්‍රව්‍යයක් නිසා එය දත්වලට ඉතාමත්ම හිතකරයි. ඒ වගේම තමයි කුඩා දරුවන් විශාල පිරිසකගේ ශරීරවල බර අඩු ගතියක් පවතිනවා. ශරීරයේ බර වර්ධනය කිරීමට උක්ගස්වලින් පුළුවන්. එය අපි පර්යේෂණ මට්ටමෙන් තහවුරු කරගත් දෙයක්. එබැවින් සතියකට වරක් හෝ ඔබේ දරුවාට පිරිසුදු උක්ගස් දඬු කැබැල්ලක් හැපීමට දෙන්න.

(උපුටා ගැනීම – විශ්වය දෑතට Wishvaya dhathata)

පින්වන්ත දරුවෙකුගේ උපතක් ලබාගන්න විදිය

පින්වන්ත දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීම පිණිස මවත් පියත් අනුගමනය කළ යුතු ආර්‍ය චාරිත්‍ර පේවිම් මෙසේ ය. දෙදෙනා ම උතුම් රහතන් වහන්සේලා අනුගමනය කරමින් ( පැය 24 පුරාවට පූර්ණ උතුම් උපෝසථයක් ලෙස ) සතියක් පුරාවට අෂ්ඨාංග උපෝසථ සිල් සමාදන් වී පිරිසිදුව ගෞරවයෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුය. එම සතිය පුරාවට දිනකට දෙවරක් ( උදේ – සවස ) මල්, පහන් ආලෝක, සුවඳ දුම්, ගිලන්පස, පූජාකර තෙරුවන් වන්දනා කළ යුතුය. පිරිත් ධර්මයන් සජ්ජායනා කළ යුතුය. ( තුන් සූත්‍රය, ධජග්ග පිරිත, මහාසමය සූත්‍රය, දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය ආදිය…) වන්දනාව අවසානයේ බ්‍රහ්මරාජයන්ට, සක්දෙවිඳුන්, සතරවරම් දෙවිවරුන්, සෙන්පති දෙවිවරුන් ඇතුළු සදෙව් ලෝ වාසී දෙවියන්ට රැස්කළ පින් අනුමෝදන් කළ යුතුය. ( වෙනත් ඉල්ලීම් කිසිවක් නොකළ යුතුය.)

එම සතිය පුරාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල ධර්මය ඇතුළත් පොත්පත් කියවමින් ඒවා තේරුම් ගනිමින් ගතකළ යුතුය. දවසේ හැකි සෑම විට ම බුද්ධානුස්සති භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව ආදී භාවනා පුරුදු කළ යුතුය. මහා සඟරුවන උදෙසා දන්පැන් පූජා කළ යුතුය. මෙලෙස සතියක් පුරාවට උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස්කොට ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඩ සිටින, ස්වර්ණමාලි මහා සෑ රදුන් වැඩ සිටින අනුරාධපුර පින් බිම වන්දනා කිරීමට යා යුතුය.

ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන් තුන් වරක් දක්ෂිණාවර්තව පැදකුණු කළ යුතුය. මල්, පහන් ආලෝක, සුවඳ දුම්, ගිලන්පස පූජාකර තෙරුවන් වන්දනා කළ යුතුය. පිරිත් ධර්මයන් සජ්ජායනා කළ යුතුය. වන්දනාව අවසානයේ බ්‍රහ්ම රාජයන්ට, සක්දෙවිඳුන්, සතරවරම් දෙවිවරුන්, සෙන්පති දෙවිවරුන් ඇතුළු සදෙව් ලෝ වාසී දෙවියන්ට රැස්කළ පින් අනුමෝදම් කළ යුතුය. ස්වර්ණමාලි මහා ස්ථූපය අභියසට පැමිණ, අවිද්‍යා අන්ධකාරය දුරුකොට ප්‍රඥාලෝකයෙන් තුන් ලොවම එළිය කළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සම්බුදු ප්‍රඥාලෝකයට උපහාර පිණිස යැයි සිතා සුවඳ දුම් දල්වන්න. සතළිස් පස් වසරක් පුරා ගතකළ පරම නිර්මල සම්බුදු දිවියට උපහාර පිණිස යැයි සිතා පිවිතුරු සුවඳ මල් පූජා කරන්න. ඉන් පසු මිහිරට සැදැහැයෙන් හඬනගා තෙරුවන් ගුණ සජ්ජායනා කරමින් මහා සෑය තුන් වතාවක් දක්ෂිණා වර්තව පැදකුණු කරන්න. එසේ කිරීමෙන් පසු පේසා වළලු මත නළල තබා උතුම් බුද්ධ රත්නයටත්, ධම්ම රත්නයටත්, සංඝ රත්නයටත්, මහ සෑ රජාණන් වහන්සේටත් මාගේ ජීවිතය පූජාකරමි… පූජා වේවා! යි සිතා ජීවිතය පූජා කරන්න. උදෑසන කාලයක දී නම් කිරිපිඬු පූජා කරන්න. සවස් කාලයකදී නම් ගිලන්පස පූජා කරන්න. සෑ මළුවේ ම මහ සෑය හොඳින් පෙනෙනා තැනක අසුන් ගන්න. මිහිරට සැදැහැයෙන් තෙරුවන් වන්දනා කොට ගාථා කියමින් මල්, පහන්, සුවඳ දුම් ආදී පූජාවන් පූජා කරන්න. පසුව මෙසේ දේවතා ආරාධනය සිදු කරන්න.

සමන්තා චක්ක වාලේසූ – අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස – සුණන්තු සග්ග මොක්ඛදං පරිත්තස්සවණ කාලෝ – අයං භදන්තා පරිත්තස්සවණ කාලෝ – අයං භදන්තා පරිත්තධම්මස්සවණ කාලෝ – අයං භදන්තා

හාත්පස සක්වළ සිටින සදහම් අසනු කැමති දෙවියෝ සැදැහැ සිත් උපදවාගෙන අප මුනිරජුන් වදහළ මිහිරි සඳහම් ඇසුමට දැන් මෙතැනට පැමිණෙත්වා! පින්වත් දෙවිවරුනේ මේ එයට කාලයයි! ඉන් අනතුරුව දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයත්, රතන සූත්‍රයත්, කරණීයමෙත්ත සූත්‍රයත් සජ්ජායනා කරන්න. ඉන්පසු දෙනෙත් පියාගෙන ටික වෙලාවක් බුදුගුණ භාවනාවත්, මෛත්‍රී භාවනාවත් සිදු කරන්න. ඉන්පසු සතියක් පුරාවට රැස්කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් වචනයෙන් පවසා ඝටීකාර බ්‍රහ්ම රාජයා, සහම්පති බ්‍රහ්ම රාජය, සනංකුමාර බ්‍රහ්ම රාජයා ආදී බ්‍රහ්ම රාජයන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. රැස්කළ පින් සක්දෙවිඳුන්, සතරවරම් දෙවිවරුන්, සෙන්පති දෙවිවරුන් ඇතුළු සදෙව් ලෝවාසී දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් කළ යුතුය. එමෙන්ම ශාසන භාරධාරී විශ්ණු දෙවිඳුන්ටත්, සුමන සමන් දෙවිඳුන්ටත්, ස්වර්ණමාලි දෙවඟනටත් පින් අනුමෝදන් කරන්න. විශේෂයෙන් දුටුගැමුණු දිව්‍ය රාජයාට පින් අනුමෝදන් කරන්න. භූමාටු දෙවිවරුන්ගේ පටන් සදෙව් ලෝවාසී සියලු දෙවිවරුන්ටත් බ්‍රහ්මකායික සියලු දෙවියන්ටත් පොදුවේ පින් අනුමෝදන් කරන්න.

ඉන්පසු ආයුෂ අවසන් වී මනුලොව වඩින්නට සිටිනා පින්වත් දිව්‍යරාජයෙකුට හෝ බ්‍රහ්මරාජයෙකුට පින්වත් දරුවෙකු බලාපොරොත්තු වන මෑණියන් විසින් තම කුසේ පිළිසිඳ ගන්නට මෙලෙසින් ආරාධනා කරන්න. ” සුගති ලොවක් වූ මිනිස්ලොව ඉපදීමට බලා සිටිනා දිව්‍යාරාජයිනි, බ්‍රහ්මරාජයිනි මිනිස් ලොව ඉපදී උතුම්ම ලාභය වූ තිසරණ සහිත ශ්‍රද්ධා ලාභය ලැබීම පිණිසත්, බුදුසසුන සුරැකීම පිණිසත්, ලංකාදීපය ආරක්ෂා කර සිංහල ජාතිය ආරක්ෂා කිරීමටත්, රට දැය සසුන බොහෝ කල් සුවසේ පැවැත්ම පිණිසත් ඔබ වහන්සේලාගෙන් කවුරු හෝ තෙරුවන් කෙරෙහි පැහැදුන සිත් ඇති සීලවන්ත මාගේ කුස පිළිසිඳ ගනු මැනවි. අපි දෙදෙනාම මහත් වූ සෙනෙහසින් ඔබ රැකබලා ගන්නෙමු. අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මාගේ කුස පිළිසිඳ ගන්නා සේක්වා! මෙසේ දෙවනුව ද තෙවනුව ද ආරාධනා කොට සිටින්න. මෙසේ කරනා විට ඒකාන්තයෙන්ම පින්වන්තයෙකු ඔබගේ මව්කුසට, ඔබගේ පවුලට වඩිනු ඇත. මෙසේ ශාසනික ප්‍රතිපත්තීන්හි පිහිටීමෙන් පින්වන්ත දරුවෙකු කුස තුළ පිළිසිඳ ගත්පසු කටයුතු කළ යුත්තේ මේ අයුරිනි.

දරු සම්පත පිළිසිඳ ගත් පසු සිදුකළ යුතු ආර්‍ය චාරිත්‍ර
මව්කුසේ දරු සම්පතක් පිළිසිඳ ගත්තේ ය යන දැනීම පහළ වූ සැණින් මව්පිය දෙදෙනා තෙරුවන් වන්දනා කොට දරුවාව තෙරුවනට පූජා කළ යුතුය.
හැකි නම් ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඩ සිටින, ස්වර්ණමාලි මහා සෑ රජුන් වැඩ සිටින අනුරාධපුර පින්බිම වන්දනා කිරීමට ගොස් පෙර සේම මල්, පහන් ආලෝක, සුවඳ දුම්, ගිලන්පස පූජාකර තෙරුවන් වන්දනා කළ යුතුය. පිරිත් ධර්මයන් සජ්ජායනා කළ යුතුය. දරුවාගේ ජීවිතය නැවත වරක් තෙරුවනට පූජා කළ යුතුය. ඉන්පසු ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේටත්, ස්වර්ණමාලි මහා සෑ රදුන්ටත් දරුවාගේ ජීවිතය පූජා කළ යුතුය. වන්දනාව අවසානයේ බ්‍රහ්මරාජයන්ට, සක්දෙවිඳුන්, සතරවරම් දෙවිවරුන්, සෙන්පති දෙවිවරුන් ඇතුළු සදෙව් ලෝ වාසී දෙවියන්ට රැස්කළ පින් අනුමෝදන් කළ යුතුය.( මේ ආකාරයටම දරුවා මෙලොවට බිහි වූ පසුවත් සිදු කරන්න.)

ඉන්පසුව මහත් ඕනෑකමකින් දරු ගැබ ආරක්ෂා කරගනිමින් දිනපතා පන්සිල් රකිමින්, පුන් පොහෝ දින වලට අෂ්ඨාංග උපෝසථ සිල් සමාදන් වී පිරිසිදුව ගෞරවයෙන් ආරක්ෂා කරන්න. හැකි සෑම විටම සඟරුවනට දන්පැන් පුදන්න. උතුම් තෙරුවන් ගුණ හොඳින් ඉගෙන ගනිමින් ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගන්න. ඒ තෙරුවන් ගුණ හොඳින් මතකයේ දරාගෙන හැකි සෑම විටම ඒ තෙරුවන් ගුණ සිහිකරමින් උපන් ශ්‍රද්ධාව දියුණු කර ගන්න. තෙරුවන් ගුණ සඳහන් වන උතුම් දහම් පොත් කියවමින් ධර්මය සිහිකරන්න. මෛත්‍රී භාවනාව නිතර වඩන්න. උදේ සවස තෙරුවන් වන්දනා කරමින් සැදැහැසිතින් සෙත් පිරිත් සජ්ජායනා. කරන්න. දරුවා බිහිවීමට කාලය ළඟාවන විට සංඝරත්නය බැහැදැක වන්දනා කොට උතුම් අංගුලිමාල පිරිතෙන් ආශිර්වාද ලබගන්න. තුණුරුවනේ ගුණ සිහිකරමින් පිරිත් පැන් පානය කොට මව්කුසේ පැන් තවරා ගන්න.

ජාතිය රන් විමනක් වේ – ආගම මිණි පහනක් වේ… එය රැකගන්නට මෙලොවේ – සමත් වෙතොත් පුත නුඹ වේ…

මෙසේ ආර්‍ය පිළිවෙත් පිරීමෙන් පින්වන්ත දරු උපතක් සිදු වේ. දෙමාපියන්ට කරදරයක් නොවී සමාජයට බරක් නොවී ලොකු මහත් වී ඔහු පැමිණි කටයුත්ත නිර්භීතව සිදුකරනු ඇත. ඔහු උපන් පවුල දිනෙන් දින ධන ධාන්‍යයෙන් දියුණු වේ. මෙවන් පින්වන්තයින් දහ පහළොස් දෙනෙකු පවුලක සිටිය ද මව්පියන් දෙදෙනාට සවියක් මිස බරක් නොවේ. ඔහුගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ශක්තියක්, ආඩම්බරයක්, ගෞරවයක් වේ. ඔහු අපගේ අවිහිංසාවාදී කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කරනු ඇත. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය දියුණු කරනු ඇත. වාරි කර්මාන්තය දියුණු කරනු ඇත. වියළී ගිය රට සශ්‍රීක කරනු ඇත. සංඝරත්නය නො සිඳී පවතින්නට කල්‍යාණ වැටක් ඉදිකරනු ඇත. නිරෝගී ජනතාවක් වෙනුවෙන් ආරෝග්‍යශාලා ඉදිකරනු ඇත. සුවසේ ගමන් බිමන් යාමට මංමාවත් ඉදිකරනු ඇත.

උපුටා ගැනීම :- “ගෞතම සසුනේ පිහිට ලබන මනුලොව උපදින පුණ්‍යවන්තයෝ..” ග්‍රන්ථයෙන් / 🖊️ සැකසුම :- හෙළ අරණ

රසම රස චොක්ලට් මග් කේක් හදන හැටි රෙසිපි එකත් එක්කම මෙන්න

චොක්ලට් මග් කේක් කිවුවම කන්න අකමැති කවුද? මේ කියන්න යන්නේ කටට රසට චොක්ලට් මග් කේක් එකක් ගෙදරදීම හදාගන්න හැටි. මයික්‍රෝවේව් එකේ හදන මේ මග් කේක් එක හදන්න යන්නේ විනාඩි 15යි. ලේසි රසවත් බිත්තර රහිත මේ චොක්ලට් කේක් එක හදලා රස බලන්න.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : පාන්පිටි කෝප්ප 1/4, සීනි කෝප්ප 1/4, කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 3, ලුණු තේ හැඳි 1/4, කිරි කෝප්ප 1/4, ලුණු රහිත දිය කර ගත් බටර් කෝප්ප 1/4, වැනිලා තේ හැඳි 1/2, කුඩාවට කපා ගත් සෙමි ස්වීට් චොක්ලට් කෝප්ප 1/4.

සාදන ක්‍රමය : බෝල් එකක පිටි, සීනි, කොකෝවා පවුඩර් සහ ලුණු මිශ්‍ර කරන්න. එයට කිරි, බටර් සහ වැනිලා එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. චොක්ලට් කැබලි ටික එකතු කර කලවම් කරන්න. දැන් මිශ්‍රනය මයික්‍රෝවේව් එකට ඔරොත්තු දෙන කෝප්ප 2කට සමානව දමන්න. එය මතට කුඩා කොටුවට කපාගත් චොක්ලට් කැබලි ටිකක් ඉස ගන්න. කෝප්ප දෙක මයික්‍රෝවේ එකේ ඉහල උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 2ක් පිස ගන්න. කෝප්ප දෙක එළියට ගෙන විනාඩි 10ක් නිවෙන්නට හැර රසවිඳින්න.

(උපුටාගැනීම hadakari.com වෙබ් අඩවියෙනි)

කටට රසට වට්ටක්කා සුප් එකක් හදමුද? රෙසිපි එකත් එක්කම මෙන්න හදන හැටි

වට්ටක්කා කියන්නේ රස වගේම අපේ සෞඛ්‍යයට ඉතාමත් වැදගත් එළවළුවක්. පෝෂණය අතින් වගේම විටමින් A වලින් බහුල, ප්‍රතිඔක්සිකාර ගුණය මෙන්ම ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තීකරණය ඉහල නන්වන්න වට්ටක්කා වලට තියෙන හැකියාවද ඉහලයි. ඉතින් රාත්‍රී ආහාරයට කදිම මේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුලුවන් වට්ටක්කා සුප් එකේ රස බලමු.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : වට්ටක්කා 1.2 kg, සිහින්ව කපාගත් ලොකු ලූණු ගෙඩි 1, සුදු ලූණු බික් 2, එළවළු හෝ චිකන් ස්ටොක් කෝප්ප 3, වතුර කෝප්ප 1
ලුණු සහ ගම්මිරිස් රස පදමට.

සාදන ආකාරය : වට්ටක්කා ටික පොතු හැර, ඇට ඉවත් කර කුඩාවට කපාගන්න. භාජනයක් ලිප තබා වට්ටක්කා, ලූණු, සුදු ලූණු, ස්ටොක් ටික සහ වතුර ටික එකතු කර උතුරන්න දෙන්න. භාජනය වසන්න එපා. උතුරන විට ලිපේ ගින්දර අඩු කර වට්ටාක්කා ටික හොඳින් පොඩි වන තරමට ඉදෙන්න දෙන්න. ලිපෙන් බා ගන්න. සියල්ල බ්ලෙඩර් කරගන්න. රස පදමට ලුණු සහ ගම්මිරිස් එකතු කර පිළිගන්වන්න.

(උපුටාගැනීම hadakari.com වෙබ් අඩවියෙනි)

ඔටෝ ගියර් වාහන පදිනවනම් මේ ගැන අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔබට ගොඩක් වැදගත් වේවි

අද අපි කතා කරන්න සුදානම් වෙන්නේ වාහනයක මොකද්ද මේ OD කියන්නේ? S, B, L ගියර් වලින් මොකද්ද ඇත්තටම වෙන්නේ කියල දැන ගන්න? shift lock button එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? වගේ වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන කරුණු ගොඩක් ගැන. manual transmission වාහනයකනම් 1 සිට 5 හෝ 6 වෙනකම් ගියර් සඳහන් වෙලා තියෙනවනේ. එත් auto transmission තියෙන වාහනයක එකින් එක ගියර් මාරු කරන්න විදියක් නෑනේ . ගොඩක් අය දන්නේ D එකට දාල ඉස්සහරට යන්නයි R එකට දාල reverse කරන්නත් P එකේ වාහනය නතර කරන්නත් තමයි. එත් manual gear box එකක වගේම අපිට අවශ්‍ය gear එකකට මාරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි මේ gears පිළිබඳව එකින් එක කතා කරමු.

P = park
හැමෝම දන්නා gear position එකක් තමයි මේක. වාහනය නවත්තල engine එකත් නතර කරාට පස්සේ වහනයේ යතුර ගලවන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ gear එකට දැම්මොත් විතරයි. key less entry තියෙන වාහන වලත් වාහනය P එකේ නැතුව වැරදි gear එකක තියෙනවනම් dashboard එකේ indicate කරනවා වගේම වාහනය lock කරන්නත් බැරි වෙනවා. තව දෙයක් තමයි P position එකෙන් gear එක මාරු කරන්න අපිට brake peddle එක පාගන්න වෙනවා.

R = Reverse, D = Drive, N = Neutral මේ ගැන නම් කියල දෙන්න දෙයක් නෑනෙ ඉතින්. දැන් අපි අමතරව තියෙන gears ගැන කතා කරමු.

S = 2nd gear හෝ sports mode
මේක ගොඩක් දෙනා දන්නේ නැති gear position එකක්. මේකෙදි වාහනයේ නිෂ්පාදකයා මත තමයි S එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියල දැනගන්න වෙන්නේ. 2nd gear කියල අදහස් වෙන වාහනයක වෙන්නේ 1 සහ 2 කියන gears වල විතරක් පදවන්න හැකිවීමක්. ගොඩක් වෙලාවට කඳු ප්‍රදේශ වල ගමන් කරනකොට S gear එකේ ධාවනය කරන එක වාහනයටත් හොඳයි. ඒ වගේම අමාරුවක් නැතුව වාහනය හොඳට අදිනවා. තවත් වහනයක් ඉක්මනින් ඉස්සර කරගන්නත් මේ gear එකෙන් පුළුවන්. මොකද 2nd gear එකේ ලොකු ත්වරණයක් එහෙමත් නැත්තම් හයියෙන් පාගල ලොකු RPM අගයකින් වාහනය පොඩි වේලාවකදී ලොකු වේගයකට එන නිසා.

Sports mode කියල එන වාහන වල මේ gear එකෙන් engine එකේ සැහෙන්න වෙනසක් සිද්ධ කරනවා. high RPM වල තමයි ගොඩක් වෙලාවට gears මාරු වෙන්නේ. ලොකු බලයක් දීල වැඩි වේගයක් ගන්න මේ gear එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව නම් ගොඩක් අඩුවෙනවා. එහෙම sports mode එකක් වාහනයේ තියෙනවනම් එක වෙනම button එකක් හෝ වෙනත් කිසියම් විදියකින් ක්‍රියාකරවන්න පුළුවන් විදියට නිෂ්පාදනය කරපු වාහනත් දකින්න පුළුවන්.

L = low gear හෝ B = engine braking
කොටින්ම කියනවනම් වාහනයේ 1st gear එක තමයි මේක. ලොකු බලයක් වාහන්යෙන් අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ gear position එකී තිබ්බොත් තමයි. ලොකු බරක් අදිනවා වගේනම් හරි ලොකු බෑවුමක් බස්සන්න වගේ අවශ්‍යනම් L හෝ S gear උපකාරී වෙනවා. ඒවගේම තමයි ගොඩක් උස කන්දක පදවන්නත් මේ gear එක සුදුසු වෙනවා.

OD = overdrive
overdrive කියනකොටම නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් කියන තේරුමක් තමයි කියවෙන්නේ. මේ over drive position එක ගොඩක් වෙලාවට gear lever එකේ පොඩි button එකක් විදියට තමයි ගොදැක වාහන වල දකින්න ලැබෙන්නේ. නමුත් නිෂ්පාදකයා අනුව පිහිටන ස්ථානය වෙනස් වෙන්න පුලුවන්. මේක on ද off ද කියන එක ගොඩක් අය පටලගන්න තැනක්. button එක press කරලා තියෙද්දී O/D එක on වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට dashboard එකේ කිසිම indicate light එකක් පෙන්නන්නේ නෑ. හැබැයි button එක අපහු press කරාම O/D එක off වෙනවා. එතකොට dashboard එකේ O/D off කියලා light එකක් පත්තු වෙනවා.

මේ button එකෙන් ඇත්තටම මොකද කරන්නේ? automatic gear box එකක් තියෙන වාහනයක අපිට එකින් එක gear මාරු කරන්න බෑ කියල අපි හැමෝම දන්නවනේ. gears, 5ක් එන එන auto වාහනයක O/D off කරලා තියෙන වෙලාවක උපරිම වේගයක් ගත්තත් මාරු වෙන්නේ 4වන gear එකට විතරයි. නමුත් O/D on කරලා අපිට වාහනය තවත් වේගයෙන් අඩු RPM අගයක පදවන්න පුළුවන්. සරලවම කියනවනම් O/D එකෙන් කරන්නේ උපරිම gear එකට දානවද නැද්ද කියන එක වාහනය දන්වන එක.

Highway එකක වගේ යද්දී O/D එක on කරලා තියෙන එක වැදගත් වෙනවා.මොකද වාහනය වේගයෙන් යද්දී ගොඩක් වෙලාවක් ලොකු RPM අගය ධාවනය වෙද්දී එක gear box එක වගේම engine එකත් over heat වෙලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. කඳු පල්ලම් සහිත මාර්ගයක යනවනං O/D off කරලා යන එක සුදුසු වෙනවා. තව ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට දැන් කොහොමද මේකේ තෙල් වැඩ කරන එක ගැන, O/D ඔං කරලා තියෙනකොට තමයි වාහනයේ හොඳ තෙල් පිරිමස්මක් තියෙන්නේ.

Shift lock
වාහනය start කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් අවොත් එකියන්නේ වාහනයේ battery එක බැහැල නැත්තම් අනතුරක් හරි වුනොත් වාහනය හොලවන්න වත් බැරි වෙන්න පුළුවන්නේ. අන්න එහෙම වෙලාවක shift lock එක ඔබාගෙන N position එකට gear එක දාගෙන වාහනය ගෙනයන්න පුළුවන් කරගන්න අපිට පුළුවන්.

හොඳම ප්‍රශ්නේ? වාහනයක් පල්ලමක neutral කරන්න හොඳද ?
manual උනත් auto උනත් ඉන්ධන ඉතුරු කරගන්න කියල neutral gear එකට දාන එක සුදුසු වෙන්නෙම නෑ . ප්‍රධානම හේතුව තමයි වාහනයේ පාලනය අපි අතින් ගිලිහෙන එක. තව දෙයක් තමයි රෝද කැරකෙනකොට වාහනයේ axle එහෙමත් කැරකෙන්න ගන්නවනේ. ඊටපස්සේ එතනින් engine එකට gear box එකට මේ පිටතින් එන බලය ලෙඩ ගොඩකට හේතුවක් වෙන්න පුලවන්. මොකද gear box එක අතුලේ තියෙන දැති රෝද වලට එහෙම හානි වෙන්න පුළුවන් නිසා

මේ ලිපියෙන් අපි බලාපොරොත්තු වුනේ auto gear box එකක් සහිත වාහනයක gear positions ගැන සහ ඔබට වැදගත් වේ යැයි සිතන ඔබ නොදන්නා කරුණු කීපයක් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට. මේ ලිපියේ යම්කිසි දෝෂයක් ඇත්නම් හෝ ඔබගේ අදහස් යෝජනා සියල්ල අපහට දැනුම් දෙන්න. තවත් මෙවන් වටිනා කරුණු සහිත ලිපියකින් නැවත හමුවෙමු.

(උපුටාගැනීම Spanner Hub – රථ වාහන දැනුම පිටුවෙනි)

මතක ශක්තිය වර්ධනය කරන බිත්තර වල ඇති ඔබ නොදත් ගුණ

බිත්තර ආහාරයට ගැනීම පිළිබඳ විවිධ මත තිබෙනවා. ඇතැම් අය කියන්නේ එයින් කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වීම වගේ ප්‍රශ්න එන බවයි. මේ අතර එහි කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ කියලා කියන අයත් ඉන්නවා. මේ නිසා, ළඟදී වාර්තා වූ විවිධ පර්යේෂණයන්වල ප්‍රතිඵලත් ආශ්‍රය කරගනිමින්, කිකිළි බිත්තරවල ගුණ පිළිබඳ ඔබට යමක් කියන්න අප තීරණය කළා. දවසකට බිත්තර දෙකක් නැත්නම් තුනක් ආහාරයට ගැනීමෙන් පහත සඳහන් වාසි සැලසෙනවා.

1. මොළයට අවශ්‍ය කෝලීන් ලැබෙනවා
මොළයේ සෛලවල සන්නිවේදන කටයුතු පාලනය වන පොස්පොලිපිඩ වල සංඝටකයක් තමයි කෝලීන්. මෙය මොළයේ වැදගත්ම සංඝටකය වන බව පෙන්වා දී තිබෙනවා. කෝලීන් අඩු වුණාම මතක ශක්තිය දුර්වල වෙනවා. නමුත් බිත්තර දෙකක් දවසකට ආහාරයට ගත්තොත් මොළයේ කෝලීන් අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ වනවා.

2. ඇස් පෙනීම ආරක්ෂා වනවා
කිකිළි බිත්තරවල ලුටෙයින් තිබෙන බව පර්යේෂණ මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙය ඇස් පෙනීම හොඳ තත්ත්වයේ තිබීමට හේතුවන රසායනිකයක්. එය අඩු වුනාම ඇසෙහි සෛලවලට හානි වී ඇස් පෙනීම දුර්වල වෙන්න පුළුවන්

3. විටමින් D
තම්බාපු බිත්තරයක සැලකිය යුතු විටමින් D ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. එයින් කැල්සියම් උරා ගැනීම පහසු කරන අතර ඒ නිසා දත් සහ අස්ථි සවිමත් වන්නට හේතු වනවා.

4. හිසකෙස්, සම​, අක්මාව​
බිත්තර වලින් බයොටින් ලැබෙන අතර එය හිසකෙස් වගේම සමේ ආරක්ෂාවටත් වැදගත් වනවා. ඒ වගේම එහි වන පොස්පොලිපිඩ් වලින් අක්මාවෙන් විෂ සහිත රසායනිකයන් ඉවත් කිරීම පහසු කරනවා.

5. හදවත් රෝග පාලනය​
බිත්තර වලින් කොලෙස්ටරෝල් වැඩි කරන බව සාමාන්‍ය පිළිගැනීම වුණත්, එම කොලෙස්ටරෝල් පොස්පොටයිඩ් නම් රසායනිකයක් මගින් පාලනය කෙරෙන බව මෑතකදී කළ පර්යේෂණ මගින් සොයාගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම එයින් ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් නිපදවීම ද පාලනය කරනවා. ඒ අනුව බිත්තර ආහාරයට ගැනීමෙන් කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමරතව බිතරවල ඔමේගා-3 අම්ල අඩංගු හෙයින් ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ පාලනයෙන් ද හදවත් රෝග අඩු කරන්න දායක වනවා.

6. ශරීරයේ බර අඩු වීම​
උදෑසන ආහාරයට කැලරි අඩු ආහාර වේලක් සමඟ බිත්තර ආහාරයට ගත්තොත් ඔබට බර අඩු කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙන බව මෑතකදී කළ පර්යේෂණයකින් කියැවුණා. බිත්තර ආහාරයට ගැනීමෙන් වැඩි වේලාවක් බඩගිනි ඇති නොවන නිසා ඊළඟ ආහාර වේලට ගන්නා ආහාර ප්‍රමාණය අඩු කරගත හැකි බවයි පැවසෙන්නේ.

7. පිළිකා පාලනය​
කලින් සඳහන් කරපු කෝලීන් හේතුවෙන් පිළිකා ඇතිවීමද පාලනය කරන බව සොයාගෙන තිබෙනවා. වැඩෙන වයසේදී බිත්තර නිතර ආහාරයට ගත් කාන්තාවන් ගේ පියයුරු පිළිකා සෑදීමේ සම්භාවිතාව සියයට 18 කින් පමණ අඩුවන බව පර්යේෂකයන් පෙන්වා දුන්නා.

8. දරුවන් ලැබීමේදී
දරුවන් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින කාන්තාවන්ට ෆෝලික් අම්ල පෙති ලබා දෙන බව ඔබ දන්නවා. මෙය දරු පිළිසිඳ ගැනීමක් වූ පසු කළලයේ වර්ධනයට වැදගත් වන බී විටමින් කාණ්ඩයේ එක් විටමිනයක්. බිත්තරයක ෆෝලික් අම්ලය මයික්‍රෝ ග්‍රෑම් 7 ක් අඩංගු වනවා.

9. වයසට යෑම පාලනය​
නෙදර්ලන්තයේදී කළ පර්යේෂණයකින් හෙළි වුණේ මුහුණේ ලප සහ රැළි වැටීම අඩු කිරීමට බිත්තර ආහාරයට ගැනීම උපකාර වන බවයි.

ඉතින් මේ දේවල් වලින් ඔබ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ශෙයා කරන්න. ඔබට සුභ දවසක්..
(උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

ලෙඩ රෝග රැසකට ගුණ දෙන කුරුම්බා මද, ව්‍යංජනයක් හදන හැටි

හෙළයන්ගේ ආහාර අතරින් තවත් සුවිශේෂී රසැති ගුණැති ආහාරයකි කුරුම්බා නොහොත් වෑවර මදය අහ කුරුම්බා වතුර කියන්නේ ඉතාමත් ශක්තිජනක පානයක් සේම කැමකි ඕනෑම කුසගිනි හො පිපාසිත අවස්තාවක වේලාවක කුරුම්බ ගෙඩියක් බී එහි මදය කා කුසගින්න මෙන්ම විඩාව අධික පිපාසය සන්සිදුවා ගතහැක එකල ගැමි නිවසක මුළුතැන්ගේ පොල්ගෙඩියක් බිදින හඩට කුඩා දරුවන් දුව එන්නේ කොප්පයක්ද ඔසවා ගෙනමයි ඒ එතරම්ම ප්‍රිය ජනක පානයක් ශක්තිජනක පානයක් වූ බැවිනි එකල දරුවන්ගේ ක්‍රියාශිලිත්වය ලෙඩ රෝග වලට ඔරොත්තුදීම මතක ශක්තිය විශ්ලේශන හැකියාව අද දරුවන්ට වඩා බෙහෙවින් ඉහල මට්ටමක තිබුබැවු මැනවින් පෙනේ ඒ සියල්ලන්ට එකල ගත් ආහාර පාන විශේෂයෙන් බලපෑ බවත් ඔවුන්ට පරිසරය,සමග තිබූ සබැදියාවද බලපා ඇතිබව මා හොදින්ම වටහා ගෙන ඇත ඒ ඔවුන් දිනපතා ශක්තිජනක පානයක් වන පොල් වතුර කුරුම්බා වතුර පානය කලා ගසකින් පොල් ගෙඩියක් කඩද්දී දරුවන්ට කුරුම්බා ගෙඩියක්ද කැඩීමට අමතක නොකලෙමි අද වනවිට එය හාත්පස වෙනස්වී ඇත මන්ද කිසිවක් නිසා නොව පිටරටින් එන හා මිල අධික උජාරුවට බටහිර ඇදුම් ඇද කට උල්කරමින් ප්‍රසිද්ධ කරනා ආහාර කොතෙක් වස විස වුවත් එයම කා පිළිකා ඇතුළු භයානක රොග හදාගන්නට උපන් හපන් ජාතියක් ලෙස ලොවේම හන්වඩු ගසා ගත්තේ වසර කිහිපයක සිටයි එකල දරුවාට දුන්නේ හොදම දෙයයි ඒ ඔවුන්ගේ ගෙවත්තෙන් සපයාගත් දෙයිනුයි ඔවුන් කුස පුරවගත්තේ පිටරැටියන්ගේ කසල වලින් සැකසූ ආහාර වලින් නොවේ.

ඔබත් නිතර ආහාර සමග පොල් වතුර කෝප්පයක් කුරුම්බා වතුර කෝප්පයක් ගැනීමට හුරුවන්න. කුරුම්බා යනු මතක,ශක්තිය වඩවන ඉතා ඉහල ඔක්ෂි කාරක ගුණයක් ඇති මානසික ආතතිය දුරු කරන පුරුෂ ශක්තිය,වඩවන ශරීර ශක්තිය වඩවන සිරුර නිවනා තැඹිලි වලට වඩා ඉහල දෙයකි මන්ද බොන වේලාව තැඹිලි බීමේදි තරම් සැලකිය යුතු නොවන නිසාත් බඩේ අම්ල රෝග වැනි රෝගියෙකුට තැඹිලි වලට වඩා කුරුම්බා සුදුසු නිසාත් ඉහල මාංශමය බොගවල ගුණාංග බොහොමයක් මෙහි මදයෙහි අන්තර්ගතයි.

ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය ඉතා යහපත්ලෙස සිදුකරයි එමනිසාම,අධිකව ආහාර ගෙන අපහසුතාවල ලක්වූ (ඉස්මුරුත්තාව ) අයෙකුටද කුරුම්බා ජලය පානය මගින් සහනයක් ලැබේ. මලබද්දය දුරු කරයි. මුත්‍රා අඩස්සිය දුරු කරයි.

කුරුම්බා මද අවුළුව සකසන අයුරු
කුරුම්බා ගෙඩියක මදය ගලවාගන්න ඔබට ප්‍රමාණවත් තරම් පසුව එය,කුඩා කැබලිවලට කපාගෙන පිසීමට සුදුසු මැටි බදුනකට දමා කරපිංචා උළුහාල් කුරුදු ලුණු ගමිරිස් කොච්චි ගෙඩියක් තුනපහ ඇතුළුදෑ දමා දියකිරි දමා ලිප තබා හොදින් පැසුනු පසු මිටිකිරි ස්වල්පයක්ද දමා ආහාරයට ගත හැකී. පිසීම ඉතා සරල වන අතර බොහෝ දරුවන් පවා ඉතා රුචිකත්වයක් දක්වාවි බිම්මල් මෙන් අපූරු අවුලුවක් ඔබට මෙයින් සැපයේ ඉහල පෝශ්‍යය පදාර්ත ප්‍රමාණයක් මින් ලැබේ.

දෙශීයව ඇති කිසිදු වසවිසක් නොමැතිව අපට,සපයා ගතහැකි මෙවැනි ඉහල පොශයය ගුණය ඇති ආහාරවලට යොමුවෙමු සොයාමීට් යැයි කියනා පුන්නක්කු කැමෙන් මිදෙමු නීරොගීවෙමු පිළිකා රෝහලට වකුගඩු රෝහලට තව තවත් ආදාර නොව ඒහි ඇදකට යන රෝගියෙන් මුදවාගන්න උත්සාහ කරමු.

නීරෝගී හෙළ පරපුරක් වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් වෙහෙසෙනමා හේනේ පැලේ අප්පුහාමි.. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.
(උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

ඇවිද ගන්න බැරි රෝගීන් ඇවිද්දවන වැලිගම වෛද්‍ය එච්. ඒ. මදනායක

ඇවිද ගන්න බැරි ශරීරයේ සාමාන්‍ය චලනයක්‌ සිදු කරන්න බැරි කාන්තාවක්‌. ඇගේ වයස අවුරුදු 40 ඉක්‌ම ගිහින්. ඇගේ කොඳු ඇට පෙළ පරීක්‍ෂා කිරීමේදී වැටහෙනවා ඒවායේ තැන් තැන්වල පිපුරුම් තිබෙන බවත්, ඒ නිසා කොඳු ඇට පුරුක්‌ අතර හටගෙන තිබෙන තෙරපීමක්‌ හටගෙන සුෂුම්නාව පීඩනයට පත් වී ඇයට ඇවිද ගන්න බැරිව තිබෙන බවත් ඔබ අවබෝධ කර ගන්නවා.

වෛද්‍ය එච්. ඒ. මදනායක – ඔව්. මා ළඟට ඇය ගෙන එන විට නිදා සිටින තැනින් නැගිටලා කෙලින් ඉඳගන්නවත් ඇයට බැහැ. ඒ නිසා ඇය ඇවිද්දවීමේ අභියෝගයට වඩා ඇය නැගිට්‌ටවීමේ අභියෝගය තමයි මුලින්ම අප ඉදිරිපිට තිබුණේ. කෙනෙක්‌ ඇඳක නිදා සිටින විට හෝ හාන්සි පුටුවක වැතිර සිටින විට හෝ නැගිටින්නේ ශරීරයේ උඩුකය මගින් යොදන ආයාසයෙන්. ඒ ආයාසය පිළිබඳ පණිවුඩය සුෂුම්නාව මගින් කොඳුඇට දිගේ පහළට යන්න ඕනෑ. හැබැයි සුෂුම්නාව තෙරැපිලා තිබෙනවා නම් ඒ සංඥාව යන්නේ නැහැ. සුෂුම්නාව බෙල්ල කිට්‌ටුවෙන් තෙරපිලා නම් සංඥාව යන්නේ ඒ ටික දුර විතරයි. එතකොට ඔළුව හොළවන්න පුළුවන්. ඇඟේ ඉතිරි හරිය හොලවන්න, මා වෙත ගෙනාව. රෝගී කාන්තාවගේ බෙල්ලට ටිකක්‌ පහළින් කොඳු ඇටයේ පිපිරුමක්‌ තිබුණා. පිට මැදට වෙන්නට තව පිපිරුමක්‌ තිබුණා. ඊළඟට ඉනට සමාන්තරව තුන්වැනි පිපිරුම. මේ පිපිරුම් සියල්ල සිදු වෙලා තිබුණේ කුඩා කාලයේදී ඇය ඇද වැටීම නිසයි. වැඩිහිටියන් කොන්දේ තෙල්ගෑවා මිසක ඒ කාලයේදී මේ ගැන සැලකිලිමත් වුණේ නැහැ. පසුව පිපිරුම වර්ධනය වෙලා ඇට පුරුක්‌ අතර තිබෙන කාටිලේජවලට හානි වුණා. ඇයට ගෙලෙන් පහළ සොලවා ගන්නට බැරි වූයේ ඒ නිසයි.

ප්‍රශ්නය – මේ කාන්තාව සුවකිරීම ඔබට අභියෝගයක්‌ වුණාද?
වෛද්‍ය එම්. ඒ. මදනායක – හැම වෛද්‍යවරයකුටම තමා ඉදිරිපිට ඉන්න රෝගියා අභියෝගයක්‌. රෝගියෙක්‌ වෛද්‍යවරයා ඉදිරියට එන්නේ සනීප වෙලා නොවෙයි. රෝගියකු විදියටයි. ඔහු හෝ ඇය සුවපත් කිරීම තමයි වෛද්‍යවරයාගේ අභියෝගය. කොඳු ඇට පෙළේ ආබාධ නිසා ඇවිද ගන්න බැරි කාන්තාවක්‌ මා මීට පෙරත් සුවපත් කර තිබුණා. එහෙත් මේ කාන්තාවගේ එක්‌ස්‌ කිරණ වාර්තා සහ රෝගී නිශ්චය පත් පරීක්‍ෂා කරනවිට මට තේරුම් ගියා කාරණය ටිකක්‌ අමාරු බව. මා මුලින්ම අවධානය යොමු කළේ ඇය ඇවිද්දවීම නොව සයනය මත හිඳවීම ගැනයි.

ප්‍රශ්නය – මේ සඳහා ඔබ දීපු ඖෂධවල අඩංගු මොනවාද?
වෛද්‍ය එම්. ඒ. මදනායක – මා මෙයට පෙරත් ඔබට කියා තිබෙනවා අපේ පරම්පරාවේ බෙහෙත් සංකීර්ණ නැහැ. කසායකට තිබෙන්නේ බෙහෙත් ජාති තුන හතරයි. අපි බෙහෙතේ ගුණාගුණ හදාගන්නේ එයට යොදන ඖෂධවල බර වෙනස්‌ කිරීමෙන් ඒ කියන්නේ කසායකට ඖෂධ හතරක්‌ තිබෙනවා කියලා හිතමු. මෙයින් පළමුවැනි ඖෂධය කළඳක්‌ ගන්නකොට දෙවැනි ඖෂධය කලං එකහමාරක්‌ හෝ කලං 5 ක්‌ විය හැකියි. තුන්වන ඖෂධය කලං භාගයක්‌ විය හැකියි. ඉතින් පෙර කී රෝගී කාන්තාවට මා මුලින්ම තෙලක්‌ ගෑවා. එය ගොඩපර මුල්කරගත් ඖෂධයක්‌ Dillenia retusa ලෙස හඳුන්වන ගොඩපර ශාකය උණ, ස්‌නායු පද්ධතියේ ආබාධ, මුඛ රෝග, ඇඟ කෙට්‌ටුවීම, නොසංසිඳුන පිපාසය, කැස්‌ස, පපුවේ සහ බඩේ දැවිල්ලට ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ඖෂධයක්‌. හෘදය සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබාගැනීමටත් හිසකෙස්‌ වර්ධනය කිරීමටත් ගොඩපර ඉස්‌මවලට පුළුවන්. මේ හැමටම වඩා දිරාගිය අස්‌ථි වර්ධනය කිරීමටත් කාටිලේජ වර්ධනය කිරීමටත් ගොඩපරවලට හැකියාව තිබෙනවා. මේ අවසන් කාරණය පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන් අත්දැකීමෙන් දැන සිටි දෙයක්‌. ඒ නිසා පෙර කී කාන්තාවගේ තත්ත්වය වැන්නකදී අප මුලින්ම කරන්නේ ඉතා සියුම් ලෙස ශරීරය තුළට කි¹ බසින තෙල් වර්ගයක්‌ ආලේප කිරීමයි. එයින් සිදුකරන්නේ ඖෂධ අවශෝෂණය සඳහා ශරීරය සූදානම් වීමයි. මේ ආකාරයට බෙහෙත් කළ පසු පළමුවන දෙසතියෙන් අනතුරුව ඇය නැගී සිටියා. එතැන් සිට ඇය ඇවිද්දවීම ඒ තරම් දෙයක්‌ නෙමෙයි. මේ වන විට ඇය සෑහෙන තරම් ඇවිද යනවා.

වෛද්‍ය තුමන් සම්බන්ධකර ගැනීමට, නොමිලේ විස්‌තර සඳහා අමතන්න 0412251321/ 0710827836
(උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

නා රජු විසින් බුලත් කොළේ, මිනිස් ලෝකයට ගෙනාපු කතාව

බත බුලතින් පිරි සෞභාග්‍යමත් රටක්.සෞභාග්‍ය හා සශ්‍රීකත්වය පිළිබඳ කතා කිරීමේදී බුලත් යනු ශ්‍රී ලාංකික අපට නැතුවම බැරි දෙයක් බවට පත්ව ඇත.ආවාහ විවාහ මෙන්ම මංගල අවමංගල ඇතුළු ජන ජීවිතය හා බැඳුණු බොහෝ චරිත්‍ර වාරිත්‍ර සඳහා බුලත් යොදා ගනී.ඒ තරමටම බුලත් අපට සමීප වී ඇත.සිංහලයා අතර බුලත් දෙවැනි වන්නේ බතතට පමණි.එනිසා බුලත් පිළිබඳ තබන සටහනකි මේ.

“Pipe betle L” නම් වූ විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන බුලත් “Piperaceare” නම් කුලයට අයත් නිවර්තන කලාපීය ශාකයකි. ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම බුලත් වගා කළ හැකිය. මේ නිසා අතීතයේ සිටම සෑම සිංහල නිවසකම බුලත් වැලක් පුවක් ගස් කිහිපයක් සිටුවා ගැනීම සිදුකෙරේ.

සිංහල සංස්කෘතියෙහි පමණක් නොව ඉන්දියාව, බුරුමය, පිලිපිනය, පාකිස්ථානය, බංගලාදේශය යන වෙනත් රටවලද බුලත් කැමට පමණක් නොව වෙනත් විවිධ අවස්ථාවලදි ද එය භාවිත කරයි. සිංහල සමාජයේ බුලත් යනු විට කැමට ගන්නා කොළ විශේෂයක් පමනක් නොව ඊට වඩා ගැඹුරු අර්ථ ගෙන දෙන දෙයක් බව පෙන්නුම් කෙරේ.

කටේදී බුලත් විට, පිළිගන්වන විට බුලත් අත, ඉනේදී බුලත් පයිය, ගෙදරදී බුලත් හෙප්පුව, මඟුලකදී බුලත් තට්ටුව, අවමඟුලකදී ඉලත්තට්ටුව, ගමනක් යන විට බුලත් මඩිස්සලේ, ආගමික කටයුතු වලදී දැහැත් වට්ටිය,දේවාලයේදී දළු මුර, කුඹුරේදී බුලත් පෙට්ටිය, කාන්තාවන් ලඟදී බුලත් හැඹිලිය ආදී වශයෙන් බුලත් විවිධාකාරයෙන් ජන ජීවිතය හා බැඳී පවතී. සිංහලුන් අතර පමණක් නොව, ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අතරද බුලත් ඉතා ජනප්‍රිය කෑමකි. මෙරට ප්‍රධාන අපනයන බෝගයක් වන බුලත් වල ප්‍රධාන ගැනුම්කරුවා පකිස්ථානය වේ.

ශ්‍රි ලාංකිකයන්ගේ බුලත් සැපීමේ පුරුද්ද ක්‍රි.පූ.340 තරම් ඈතට දිව යයි. රටේ මුල් පුරවැසියාගේ පටන් සාමාන්‍ය වැසියා දක්වාම කිසිදු භේදයකින් තොරව බුලත් සැපීම සිදු කරනු ලැබ ඇත. ස්ත්‍රි පුරුෂ භේදයකින් තොරව විවිධ වැඩ රාජකාරි වලදී මෙන්ම කෑමට පෙර හා පසුවද නින්දට යාමට පෙරද බුලත් සැපීමට ඇතමෙක් පුරුදුව සිටිති. පුද්ගලයාගේ රුචිකත්වය අනුව විවිධ අවස්ථාවල බුලත් සැපීම සිදු කරනු ලබයි.

වර්ථමානය වන විට මිනිසුන් බුලත් සැපීම සඳහා පුවක්, හුණු, දුම්කොළ ආදිය බහුලව යොදා ගනියි.එහෙත් ආයුර්වේදය එය එතරම්ම අනුමත නොකරයි.ආයුර්වේදයට අනුව කරාබු නැටි, සාදික්කා, වසාවාසී හා ඉගුරු පියළි ආදිය බුලත් සැපීම සඳහා යෝග්‍ය වන බවයි සඳහන් කරන්නේ.එය එසේ වී නමුත් අද වන විට බුලත් විට සඳහා මිනිස් ශරීරයට අහිත කර දෑම එකතු කර තිබීම අවාසනාවකි.එකල පුද්ගලා බුලත් විටක් සැපූ විට හමා ආ සුවඳත් අද බුලත් විට හපන කෙනා අතරත් ඇත්තේ අහස පොළොව තරම් ඈතකි.ඒ තරමටම බුලත් විටද අද වෙනස් වී වාණිජ දෙයක් පමණක් බවට පත්ව තිබේ.

බුලත් කොළයේ සම්භවය සිදුව ඇත්තේ මැලේසියාව ආශ්‍රිත නැගෙනහිර ආසියාතික කලාපයේ බවට විශ්වාසයක් පවතී.එමෙන්ම අරිබි වෙළෙදුන් විසින්ද මෙය ලංකාව ඇතුළු ආසියාත්ක රටවලට දායාද කළේ යැයිද මතයක් පවතී.එම විශ්වාසය එසේ වී නමුත් ලාංකික අපට අසල්වැසි රට වූ ඉංදියාවෙන් මෙය සංකුමණය වූ බව කියවේ.ඉංදියානු සංස්කෘතිය තුළද බුලත් සැපීම ප්‍රධාන අංගයක් ලෙස දැකිය හැකිය. හින්දු විශ්වාසයට අනුව තමන්ට බුලත් ලැබුණේ දිව්‍ය ලෝකයෙන් බව විශ්වාස කරති. දිව්‍ය ලෝකයේ සිට “අර්ජුන“ නම් දිව්‍ය කුමාරයෙකු විසින් බුලත් රැගෙන විත් තිබේ.

ලාංකික අපගේ විශ්වාසය මහා සම්මත රජුගේ මැණික්පාලි බිසවට ඇති වූ දොළදුකක් නිසා එය සංසිඳ වීමට නා රජු විසින් බුලත් මිනිස් ලොවට ගෙන ආ බවයි. බුලත් නාග ලොවින් අපට ලැබුණු බවත් නාගයාගේ මුඛයෙන් අල්ලා මෙලොවට බුලත් ගෙන ආ බවත්ය. නාගයාගේ මුඛයෙන් අල්ලා බුලත් ගෙන ආ බැවින් බුලත් කොළයේ අගිස්සෙහි විෂ ඇතැයි ජනයා තුළ විශ්වාසයක් පවතී.මේ හේතුවෙන් අදටද බුලත් කන සෑම අයෙකුම බුලත් කෑමට පෙර බුලත් කොළයේ අගිස්සෙන් කඩා දමනු දැකිය හැකිය.බුලත් නාග ලොවින් ලුනු හෙයින් බුලත් කොරටුවෙන් කඩා ගන්නා මුල්ම බුලත් කොටස කැලණි විහාරයට පුජා කිරීමට පුරුදුව සිට ඇත.බොහෝ නිවෙස් වල බුලත් වැලක් හො දැකිය හැකි අතර ඉන් කඩා ගන්නා මුල්ම බුලත් කොළ කිහිපය බුද්ධ පුජාව සඳහා එක් කිරීම අදටද දැකිය හැකිය.බුලත් නාග ලොවින් ආ නිසාවෙන් නාගවල්ලී ලෙසද නාගලතා ලෙසද හදුන්වයි.

ගුරු දෙගුරු වන්දනයේ පටන් විවිධ පිළගැනීමේ අවස්ථාවන්හිදී පවා අප බුලත් අත භාවිතා කරයි.මෙහිදී බුලත් අතක් නොහොත් බුලත් හුරුල්ලක් යනු කොපමණක්ද ? බුලත් අතක් සඳහා කොළ කීයක් උවමනාද යන්න විවිධ මත පවතී.වර්තමානයේ පහත රට ප්‍රදේශයේ නම් බුලත් අතක් සඳහා බුලත් කොල 40 ක් අඩංගු විය යුතු බව විශ්වාස කරයි.බුලත් කොළ 40 කතාවේදී චුලෝදර මහෝදර කතාව නොකියාම බැරිය.මන්ද චුලෝදර මහෝදර ගැටුම සමථයකට පත් කිරීම සඳහා බුලත් කොළ 40ක් ගෙන දෙදෙනා අතර කොළ 20 බැගින් ලබා දී ගැටුම සමථයකට පත් කොට සමගියෙහි ඇති අගය පහදා දී ඇති බව පැවසේ.එක් පාර්ශවයකට ලබාදුන් බුලත් කොළ 20 න් අතේ ඇගිලි 10 හා පාදයේ ඇගිලි 10 නියොජනය වෙයි. නමුත් උඩරට ප්‍රදේශවලදි හෝ මිටියක් වශයෙන් ගෙන බුලත් අත පිළිගැන්වීම සිදු කරයි.

නාගවල්ලී, ගල් දළු බුලත්, ගැට කෝටු බුලත්, වැල් බුලත්, රට දළු බුලත් නොහොත් රට බුලත්, ගස් බුලත්, කහ කීරිය බුලත්, මැටි පලා බුලත්, ගැරඬි මානේරු, මහ මානේරු හෙවත් කහ මානේරු ලෙස බුලත් වර්ග රැසක් හදුනාගත හැකිය.බුලත් සැපීමේ පුරුද්ද නිසා ඊට අවශ්‍ය ආම්පන්න රැසක්ද නිපදවීය. ඒ අතර බුලත් හෙප්පුව, හුණු කිල්ලෝටය, ගිරය, පඩික්කම පෙන්වාදිය හැකිය.අද වන විට ලොකු කුඩා භේදයකින් තොරව සෑම නිවසකම ඉලත්තට්ටුවක් දැකිය හැකිය.

වර්තමානයේ බුලත් කෑමේ අවිධිමත් ක්‍රමය හේතුවෙන් යම් යම් මුඛ ආශ්‍රිත රෝග ඇතිවෙන බවට සමීක්ෂණ තුළින් සොයැගෙන ඇති බව අප කවුරුත් දන්නා රහසකි.ඒ බුලත් සමග පුවක්,හුණු හා දුම් කොළ බුලත් සමග ආහාරයට ගැනීමයි.බුලත් සමග ආහාරයට ගන්නා හුණු පිළිකා ඇතිකිරීමට තරම් බලවත් බව සඳහන් වෙයි.

පුරාණ කල මිනිසා බුලත් සැපීම සිදුකර ඇත්තේ කරාබු නැටි, සාදික්කා, වසාවාසී හා ඉගුරු පියළි ආදිය සමග වන අතර යම් යම් මුඛ රෝග සඳහා බෙහෙතක් ලෙසද භාවිත කොට තිබේ. බුලත් කෑමෙන් වා, පිත්, සෙම යන තුන් දොස් සමනය කරන බව අයුර්වේදයේ සඳහන් වන අතර අායුර්වේද ග්‍රන්ථ වල බුලත් කෑම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාරයක් ලෙසද සැලකෙයි. නමුත් බුලත් සමග හුණු හෝ දුන්කොළ එක් කිරීමක් පිළිබඳ සඳහනක් නොවේ. ලන්දේසීන් විසින් මෙරටට දුන්කොළ හදුන්වා දීමත් සමග බුලත් විට සඳහා එක්වන්නට ඇත. එනිසා හුණු හා දුන්කොළ බුලත් විට සඳහා මෑත කාලයේ ආගමනය වූ ඒවා ලෙස සැලකිය හැකිය.

ආයුර්වේදය තුළ “තාම්බූල වටිකාව” ලෙස බුලත් විට හදුන්වා ඇත. “චරක සංහිතාවේ” සඳහන් වෙන ආකාරයට බුලත් හැපීම තුළින් උගුර ආශ්‍රිත රෝග,විදුරු මස් අශ්‍රිත රෝග මෙන්ම මුඛයෙන් හමන දුර්ගන්ධය නැති කර ගැනීමට උපකාරී වෙන බව කියවෙයි. “සුශ්‍රැත සංහිතාවේ” සඳහන් වෙන ආකාරයට උදෑසන අවදි වූ විට, ආහාර ගැනීමට පෙර හෝ පසු බුලත් විටනක් සැපීම යෝග්‍ය වන බවත්,වමනය වැනි අවස්ථාවලදීද බුලත් විටක් සැපීම යෝග්‍ය බව කියවෙයි.ක්‍රි.ව.7 හො 8 වැනි සියවසේ පමණ ලියවුණා යැයි සැලකෙන “අෂ්ඨාංග හෘර්ද සංහිතාව නම් ආයුර්වේද ග්‍රන්ථයේද මෙය තහවුරු කර තිබේ.

එදා පටන්ම ලාංකික ගැමි සමාජය අතරද, බුලත් විට සැපයූ බව විවිද වාර්තාවලින් පැහැදිලි වේ. රොබට් නොක්ස් ලංකාව පිළිබඳ ලියන ලද ග්‍රන්ථවල සඳහන් කොට ඇත්තේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් රාත්‍රී නින්දට යන්නේද බුලත්විටක් කටේ තබා ගෙන බවයි. විවිධ සෙල්ලිපි තුලින් ද බුලත් පිළිබද ඓතිහාසික බව සඳහන් වීමද විශේෂයකි. තෝනිගල සෙල් ලිපියේද දිනපතා විහාර වන්දනා ව සඳහා ගෙන යායුතු දෑ අතර, දැහැත්විට නොහොත් බුලත් විටද ගෙන යායුතු බව සඳහන් කොට තිබේ. මහාවංශය, ථූපවංශය, සද්ධර්මාලංකාරය, පූජාවලිය වැනි ග්‍රන්ථ තුලද ලාංකිකයා ආදි කල සිටම බුලත් සැපයූ බවට සාක්ෂි සපයයි. මේ නිසා බුලත් යනු ලාංකික ජන ජීවිතයට නැතුවම බැරි අංගයක් බව පත්වී හමාරය.

සටහන හා ඡායාරූප සුරියවැව නුවන් ජයසේකර
(උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

ආතරයිටීස්, අම්ල පිත්ත ඇතුළු රෝග රැසක් සුවකරන කෝමාරිකා

කෝමාරිකා ශාකයේ කඳ ඉතාමත් කෙටි වන අතර පත‍්‍ර කඳ පාමුල ගොනු වී ඇත. කඳ මඳක් දික් වූ විට පත‍්‍ර පිහිටීම තරමක් ඈත් විය හැකිය. කෝමාරිකා ශාකයේ පත‍්‍ර දිගැටි වන අතර පත‍්‍රවල තියුණු නොවන කටු පිහිටා ඇත. කෝමාරිකා මල් තැඹිලි පැහැයක් ගන්නා අතර නාලාකාර වේ. සාමාන්‍යයෙන් මල් හටගන්නේ වියළි කාලයේදීය. ශ‍්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, චීනය, උතුරු අප‍්‍රිකාව යන රටවල කෝමාරිකා ශාකය දැකගත හැකි නමුත් වර්තමානය වන විට යුරෝපීය රටවල පවා ව්‍යාප්ත වී ඇත. ශ‍්‍රී ලංකාවේ වියළි ප‍්‍රදේශය තුළ වැවෙන කෝමාරිකා ශාකය හම්බන්තොට, කතරගම, කන්කසන්තුරේ, මන්නාරම, කල්පිටිය, යාපනය ප‍්‍රදේශවල ප‍්‍රධාන වශයෙන් දැකගත හැකි අතර ඕනෑම දේශගුණික තත්ත්වයක් යටතේ වගා කිරීමේ හැකියාවද පවතී. ප‍්‍රචාරණය සිදුකෙරෙන්නේ මොරෙයියන් (මොටි) මඟිනි. සෙවණ සහිත ස්ථානවල හොඳින් වැඩෙන අතර මනා ජල පාලනයකින් යුතුව නඩත්තු කටයුතු කිරීමෙන් හොඳින් වවාගත හැකිය.

කෝමාරිකා ශාකයේ ඇති ඖෂධීය ගුණ
ආහාර ජීර්ණ ක‍්‍රියාවලිය ක‍්‍රමානුකූලව සිදු කරයි. ඇස් දැවිල්ල, කබ ගැලීම ආදී ඇස් රෝග සඳහා ගුණදායකයි. අක්මාවේ ක‍්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කර අක්මාව ආරක්ෂා කරයි. වා, පිත්, සෙම් තිබීම නිසා හටගන්නා රෝග සමනය කරයි. ප‍්‍රති ඔක්සිකාරක ගුණයෙන් යුක්ත නිසා තරුණ බව ආරක්ෂා කරයි. වයසට යෑම නිසා ඇතිවන සමේ එල්ලා වැටීම් වළක්වයි. සමේ තෙතමනය ආරක්ෂා කරයි. මුත‍්‍රා දැවිල්ල පාලනය කරයි. විශේෂයෙන් අම්ල පිත්ත රෝගයට ගුණදායකයි. පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ මට්ටමක පවතින නිසා නිර්මාංස අයට වඩාත් යෝග්‍යයි. මලබද්ධය සුව කරයි. කුසගිනි වඩා හොඳින් ආහාර ජීර්ණය සිදුකරයි. ගර්භාශ ගත උෂ්ණත්වය පාලනය කර දරුපල ඇති කරයි. කාන්තාවන්ගේ මාසික ඔසප් වීමේදී වේදනාව පාලනය කරයි. පෙණහලූ ආශි‍්‍රත රෝග සුව කරයි. හිස්හොරි වළක්වා හිසකෙස් වර්ධනය කරයි. ලියුකේමියා රෝගීන්ට හා ආතරයිටීස් රෝගීන්ට ගුණදායකයි. හිරු කිරණින් සමට ඇතිවන බලපෑම් වළක්වයි. අධික තරබාරුව පාලනය කිරීමේ හැකියාව පවතී. ශරීරය අධික ලෙස කෙට්ටු වීම වළකා පුෂ්ටිමත් කරයි. කාන්තාවන්ගේ ගර්භාශගත රෝග සුවකිරීමේ හැකියාව පවතී.

ආයුර්වේදයේ මෙන්ම හෙළ වෙදකමේදී සාමාන්‍ය රෝගී තත්ත්වයේ සිට මාරාන්තික රෝගී තත්ත්වයන් දක්වාම කෝමාරිකා භාවිතයෙන් ඖෂධ සකස්කර ප‍්‍රතිකාර කිරීමෙන් බොහෝ මාරාන්තික රෝග සුවපත් වන නිසා නූතන විද්‍යාවේදී පරීක්ෂණ කීපයකට භාජන කර ඇත. ඛනිජ ද‍්‍රව්‍ය 20කින් ඇමයිනෝ අම්ල 18කින් විටමින් වර්ග 12කින්ද යුක්ත වේ. කෝමාරිකා විවිධ පෝෂ්‍ය පදාර්ථයන්ගෙන් මෙන්ම එන්සයිම විශාල ප‍්‍රමාණයකින් යුක්ත වන නිසා කෝමාරිකා මදයෙන් සුළු ප‍්‍රමාණයක් වුවද ආහාරයට ගැනීමෙන් දෛනිකව ශරීරයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රාශියක් ලබාගැනීමට හැකිවේ.

විශේෂයෙන් මස්, මාංස අනුභවයෙන් තොර නිර්මාංස ආහාර පමණක් ලබාගන්නා අයට වඩාත් ගුණදායී ආහාරයක් ලෙස කෝමාරිකා හඳුන්වා දිය හැකිය. තවද මාරාන්තික සිරෝසීස්, සෙංගමාලය, අම්ල පිත්ත හෙවත් ගැස්ට‍්‍රයිටීස්, අර්ශස්, ඇඟ ඉදිමුම, ආතරයිටීස්, දණහිස් වළලූකර ඉදිමුම, මුත‍්‍රා අඩස්සිය, අපස්මාරය, පාණ්ඩුව ආදී රෝගීන් සඳහා කෝමාරිකා ආහාරයක් ලෙස ගැනීමෙන් එම රෝග සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කිරීමට හැකිය.

උදෑසන හිස්බඩ කෝමාරිකා යුෂ ලූණු ස්වල්පයක් සමඟ මිශ‍්‍ර කර පානය කිරීමෙන් ආහාර මාර්ගය හොඳින් පිරිසුදු වී කුසගිනි වඩවයි. එමෙන්ම පණු රෝගද සුවපත් කරයි. ආහාරයක් ලෙස හෝ ඖෂධයක් ලෙස කෝමාරිකා භාවිත කිරීමෙන් රුධිරයේ ඔක්සිජන් ප‍්‍රමාණය වැඩිකර ශරීරයේ සෛල ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වේ.වර්තමානයේදී රූපලාවණ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයේ වැජඹෙන ඖෂධයක් ලෙස කෝමාරිකා හැඳින්විය හැකිය. හිසකෙස් වර්ධනය කර, හිස්හොරි පාලනය කර වර්ණවත් පෝෂ්‍යදායී කෙස් කලඹක් ඇති කිරීමට කෝමාරිකා උපකාරී වේ. සමේ තෙතමනය ආරක්ෂා කරමින් සම පැහැපත් කරමින් සම පෝෂණය කරයි. ඇමෙරිකාවේ ටෙක්සාස් විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් සිදුකරන ලද පර්යේෂණයකදී කෝමාරිකාවල පිළිකා නාශක ගුණය ඇති බව සනාථ කරගෙන ඇති නමුත් ඈත අතීතයේ සිටම ආයුර්වේදයේත් හෙළ වෙදකමේදීත් පිළිකා රෝග සඳහා ඖෂධ සකස් කිරීමේදී කෝමාරිකා භාවිත කරනු ලැබුවේ එහි ඇති පිළිකා නාශක ගුණය නිසාය.කෙට්ටුව මට්ටු කරන ඖෂධයක්

පොතු ඉවත් කරගත් කෝමාරිකා මද කපා මැටි පොළවක හෝ රෙද්දක් මත වියැළීමට හරින්න. මෙම කෝමාරිකා හා සමාන බරින් යුක්තව පිරිසුදු ගිතෙල් ගෙන රත් කරගෙන එයට සකස් කරගත් කෝමාරිකා කැබලි දමා නිවුණු පසු මී පැණිද දමා හොඳින් මිශ‍්‍ර කර තබාගෙන උදේ හවස ටික ටික ආහාරයට ගන්න. මෙම ඖෂධය අති පූජනීය බළන්ගොඩ මෛත‍්‍රය නාහිමියන් අනුදැන වදාළ හෙළ වෙදකමේ එන ප‍්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂධයකි.

පෙණහලූ ගත රෝගවලට – අමුකහ, කෝමාරිකා මද සමඟ හොඳින් අඹරා බෙල්ලේ සහ පිටේ ආලේප කරන්න. කල් පවතින කැස්සට – කෝමාරිකා මද තේ හැඳි 01, මී පැණි තේ හැඳි 01, වියළි ඉඟුරු තේ හැඳි 1/4, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 01 හොඳින් අඹරා ටික ටික අනුභව කරන්න. ඇස් දැවිල්ලට – අරළු කුඩු, සූකිරි, මීපැණි, කෝමාරිකා මද, සමව ගෙන හොඳින් මිශ‍්‍ර කර ඇස් මත ටික වේලාවක් තබා සිටින්න. හිසකෙස් වැඞීමට – ගොඩපර තම්බාගත් වතුරට කෝමාරිකා මද හොඳින් මිශ‍්‍ර කර හිස ගල්වා තබා ටික වේලාවකින් සෝදා හරින්න. රුව වඩවා ගැනීමට – කෝමාරිකා යුෂ ගෙන මුහුණේ ආලේප කර ටික වේලාවක් තබා මඳ උණුසුම් ජලයෙන් සෝදා හරින්න. සමේ ලප කැළැල්වලට – කෝමාරිකා මද වැස්ලීන් සමඟ මිශ‍්‍ර කර ආලේප කිරීමෙන් ලප කැළැල් නැතිවේ. අම්ල පිතට – මඳඵ රස්නෙ වතුර වීදුරුවකට කෝමාරිකා යුෂ හැඳි 02යි, මී පැණි හැඳි 02යි දමා හොඳින් කලවම් කර බොන්න. සිරෝසීස් රෝගීන්ට – මුං ඇට තැම්බූ වතුරට කෝමාරිකා මද මිශ‍්‍ර කර පානය කරන්න. (ලූණු මිශ‍්‍ර කිරීමෙන් වළකින්න). ආතරයිටීස් – කෝමාරිකා මද ගිතෙල් සමඟ මිශ‍්‍ර කර අනුභව කරන්න.

(තොරතුරු මුහුණු පොතින්… අනු..)

අක්මාව ලෙඩ වුණොත් මේ රෝග ලක්ෂණ ඇතිවෙනවා

(Liver) ලිවර් එක කිව්වොත් බොහෝදෙනා හදුනන මෙම අක්මාව, අති සුවිශේෂී වූ ඉන්ද්‍රියක් එහි වටිනාකම මෙන්ම ක්‍රියාකාරීත්වය හා ආරක්ෂා කරගැනීම පිලිබදව දැනුවත්වීම ලෙඩරෝග වලින් විශාල ප්‍රමානයක් වලක්වාගැනීමට හැකිවනවා. හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ සදහන් වෙනවා. අසනීපයක් සොයාගැනීමට නොහැකිනම් අක්මාවට ප්‍රතිකාර කරන්න එවිට අදාල රෝගය සුවපත් වේ.. යනුවෙන්, මෙම ලිපිය ලිවීමට ප්‍රදානම කාරණය වන්නේ සියලුම අවයවයන්ට බලපාන මහාපොදුසාදකය වන්නෙ අක්මාව හෙවත් ලිවර් එක බැවින්‍ ය.

අක්මාවෙන් කෙරෙන කාර්‍යයන් කිහිපයක්,
දැනට සොයාගෙන තිබෙන පරිදි හෝමෝන 500කට වඩා අක්මාව විසින් නිපදවන බව නමුත් සොයානොගත් හෝමෝන විශාල ප්‍රමාණයක් අක්මාව විසින් නිපදවනවා මෙම හෝමෝන සියලුම අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රයන්ට අත්‍යවශ්‍ය වන අතර මම නිශ්පාදනය අකල්මරනය වූවොත් සියලුම ඉන්දියන් හට විශාල බලපැමන් එල්ලවෙනවා, මේ හේතුවෙන් විවිධ රෝගාබාධයන්ට ගොදුරුවේ.

ආහාර ජීර්ණය අපගේ සියලුම ක්‍රියාවන්ට මූලිකමදේ වෙනවා,මෙහිදී ජීර්නයට අවස්‍යම වන්නේ HCL අම්ලයයි. මෙම අම්ලය ඉතාමත්ම සාන්ද්‍රයි කොටිම්ම කිව්වොත් අල්ලට දැම්මොත් අනිත් පැත්තෙන් එන්න තරම්, එවැනි සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක ආහාර දියවීමෙන් පසු මහාබඩවැල වෙත මුද හැරෙයි, මෙමෙ අවස්තාවේදී තමයි පිත අවස්‍ය වෙන්නේ,, මෙම පිත භාස්මිකයි එමනිසා බඩවැල් වලට යන්නෙ උදාසීන වූ ආහාරයි,

නමුත් පිත නිශ්පාදනය නැවතුනොත් මොනව වෙයිද ? බඩවැල් සියල්ල පිච්චෙනව, ඒහේතුවෙන් විවිධ අපහසුතාවන්ට පත්වෙන්න වෙනවා. කැන්සර් තත්වයක් උනත් ඇතිවිය හැකී, අහාර දිරවීමේ අපහසුතා, අවශෝෂණය අපහසුතා, නිසිලෙස ආහාර අවශෝෂණය නිරීමට නොහැකි වූවත් රෝග ගණනාවක් සෑදීම වැලැක්විය නොහැකී.

නමුත් කොහොමද මෙම කාර්‍යය අක්මාව සම්බන්ද වෙන්නේ ? අක්මාව තුල තමයි පිත නිපදවන්නේ, දිනකට ලීටර් 1,1/2ක් පිත අක්මාව විසින් නිපවදනව ඒ නිශ්පාදනය කරන වැඩිපුර පිත පිත්තාශය මගින් තැන්පත් කරගනු ලබයි, නමුත් සමහර අයගේ පිත්තාශය අයින් කරල ඒ අයට පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. මොකද හදිසියකට ගන්න ආපහු පිත නෑ.. දවසගානෙ පිත නිශ්පාදනය වෙන දේවල් ආහාරයට ගන්නම වෙනව. ජීවිතට තියෙන තුරාවටම එවැනි අය පුලුවන්තරම් අක්මාව ප්‍රවේශම් කරගත යුතුයි.

රූපලාවණ්‍ය පිලිබදව අපේ කාන්තා පාර්ශවය ගොඩක් වදවෙනවනේ නමුත් මේ කියන්න යනදේ ඔවුන්ට ඉතාම වැදගත්, ඒවගේම රූපලාවණ්‍ය ශිල්පීන්ට, අපි නිතරම බලන්නේ පිටත ඔපය පමණයි නේද , නමුත් වියයුත්තේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තර පොශණයයි, නමුත් අභ්‍යන්තර පෝශණයත් දිය යුත්තේ කුමන අවයවයටද ?හා කුමක්නිසා ලබාදිය යුතුද යන්නයි.

සම රැලි වැටීම් ස්වබාවයක් ඇතිවන්නට ප්‍රධානම හේතුව වන්නේ සමට යටින් ඇති කොලැජන් දුර්වල වීමයි. මෙම කොලැජන් ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යෑමට පිටියුටරි හෝමෝනයක් වන ග්‍රෝත් හෝමෝනය අවශ්‍ය වෙනවා. වයසට යනවිට මෙම හෝමෝනය ශ්‍රාවය වීම ටික ටික නතර වෙනවා. නමුත් අපි ආහාරයට ගන්නා කොළ වර්ග වල තියෙන ක්ලොරෙල්ලා ග්රෝත් ෆැක්ටර් එකට හැකියි ග්‍රෝත් හෝමෝනය ලෙසට ක්‍රියාත්මක වෙන්න. මෙම කොළ පාට හරිත වර්ණ ස්වභාවික රසායනිකය වැඩියෙන්ම ඇත්තේ ක්ලොරෙල්ලා කියන ඇල්ගී වලයි. මේ නිසා මෙම ආහාර අප දෛනිකව ගැනීමෙන් සිරුරට ක්ලොරෙල්ලා ග්රෝත් ෆැක්ටර් නැමති ශාඛ හෝමෝනය ලැබෙනවා. එයද අප ශරීරය තුලදී ග්‍රෝත් හෝමෝනය සේම ක්‍රියාත්මක වී අක්මාව පණ නංවනවා. එහි ඇති හෝමෝන නිපදවීමට මෙම සංඝටකය බලපානවා.එසේම සමට යටින් ඇති කොලැජන් ශක්තිමත් කරවා. මේ අනුව කොලපාට ආහාර වැඩිපුර ගැනීම මගින් සමද අක්මාවද යන දෙකම නිරෝගි වෙනවා.

ලේවල තිබෙන විශ ඉවත්කිරීම මෙම අක්මාව හරහා කරන විශාල කර්තව්‍යයක් ශරීරයට අප විසින් දෙනුලබන වසවිෂ ලේවලට එකතුවේ. එක සියලු විෂ අක්මාව විසින් රදවාගෙන සිටී. ඉන්පසු සෑම දිනකම රාත්‍රි 11ත් අළුයම 2ත් අතර කාලයේදී රැස්කර තබාගත් සියලුම විෂ හරනය කරනු ලබයි. මේ හේතුව නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉහත කී කාලය තුලදී තද නින්දේ පසුවිය යුතුය.

ඔබ දැක ඇති දියවැඩියා රෝගීන් සීනි අඩුවීමෙන් කෝමා තත්වයට පත්වෙනවා. නමුත් අප ශරීරයේ සෛල වල ග්ලූකෝස් ග්ලයිකොජන් ලෙස තැන්පත් වී තිබෙනව එසේනම් වහා මොලය ක්‍රියාත්මකවී එම සෛලවල තිබෙන ග්ලයිකොජන් ග්ලූකෝස් බවට පත්කර දහනයට අවස්‍ය ග්ලූකෝස් ලබාදීම කරනවා. නමුත් කොහොමද මෙය වෙන්නේ. මෙතනදිත් අක්මාව මූලිකවේ අක්මාව විසින් නිපදවන ඉන්සියුලින් ග්‍රෝත්ෆක්ටර් (IGF) එක මගිනුයි මෙමක්‍රියාවත් කරන්නේ. මෙම ගලයිකෝජන් ග්ලූකෝස් බවට හරවන ක්‍රියාවලිය ට කියන්නේ ග්ලූකෝනියෝ ජෙනිසිස් යනුවෙනි.

කොලොස්ටරෝල් කියන්නෙ අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් මොකද මොලයේ ඝන කොටස හෙවත් ග්‍රේමැටර් එකෙන් 80% ක් පමණ සෑදී ඇත්තේ කොලොස්ටරෝල් වලින්. ඒවගේම SEX වලට අවස්‍ය හෝමෝන සාදන ග්‍රන්ථි සෑදී ඇත්තේද කොලොස්ටරෝල් වලින්‍, අපගේ ස්නායු පද්දතියේ පිටත ස්තරය (කේසින් එක) සෑදී ඇත්තේද කොලොස්ටරෝල් වලින් ය, මෙම කොලොස්ටරෝල් සාදනු ලබන්නේද අක්මාව විසින් ය. (පොඩ්ඩක් සිතන්න) කොලොස්ටරෝල් වලට බෙහෙත් ගැනීමෙන් ඉහත සියල්ලද දියවී යයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, අල්සයිමර්ඩිසීස් මෙන්ම බෙලහීනතාවටත් පත්වේ,)

ඒවගේම තවත් කාර්‍යයන් මේම අක්මාව විසින් සිදුකරනු ලබනවා, එමනිසා එය ආරක්ෂා කරගැනීම නීරෝගිමත් ජීවිතයකට අත්‍යවශ්‍ය කාරනයකි. අක්මාව අකල්මරනය වෙන්නේ හෝ විනාශ වෙන්නේ ඇයි?

අක්මාව වැඩිපුරම හාවිවෙන්නේ, බටහිර වෛද්‍යක්‍රමයෙන් වැඩිපුරම භාවිතාවෙන වෙදනා නාශක හෙවත් පේන්කිලර්ස් නිසාය. නමුත් වේදනා නාශක ඔබේ දරුවාගේ සිට ගෙදර සිටින සියලුමදෙනාට ඔබවිසින්ම ලබාදේ නමුත් Acetaminophen නැමැති වේදනා නාශක අක්මාව විනාශ කරයි.

අද සියලුම වෙලදසැල් වල පෙට්ටි පිටින්ගන්න පුළුවන් වේදනා නාශක ඔනතරම් තිබෙනවා. අපි සියලුම දෙනා ඔලුවෙ කැක්කුමක් ආපු විගසම ඉහතකී Acetaminophen වර්ගයේ වේදනා නාශක ලබාගැනීමට නීතියෙන් පවා අවසර ඇත, නමුත් මම දන්න කෙනෙක් ගෙදරත් එක්ක තරහවෙලා ඉහත වර්ගයේ පෙති 20ක් පමණ පානයකොට ඇත එහි ප්‍රතිඵල ලෙස ඔහුගේ අක්මාව විනාශ වී, මියගියේය.. ඔබගේ ගෙදරත් මෙවැනි වේදනානාශක පෙට්ටි ගනන් කාඩ් ගනන් ඇති නමුත් ඔබේ දරුවාට මෙය අහූනොත් කුමන විනාශයක් වේද යන්න ඔබම සිතා බලන්න.

සෑම වෙලදසැලකම තිබෙනවා කියන්නෙ විශාල පාවිච්චියක් තිබෙනවා කියනඑකනේ, ඒකියන්නෙ අපි නොදන්නවා උනාට විශාල අක්මා ප්‍රස්නයක් තියනව බහුතරයකට, ඉහත සදහන් කල සියලු කාර්‍යයන් අක්‍රීයවෙනවා මෙම වේදනානාශක පාවිච්චියෙන්,දන්නවද මේ පොඩි පෙත්තක් දෙකක් නිසා රටම රෝගීවෙනබව, දැන්මේ කිසිවක් ඔබට රහසක් නොවේ. මේ බටහිර බෙහෙත් වලින් එකක් පමණයි තව ඕනතරම් තියනව අක්මාවට හානි පමුනුවන ඖෂධයන්.

මත්පැන් පානය නිසාත් සිරෝසීස් වැනි රෝග සෑදෙන්න පුලුවන් , නමුත් එහි ප්‍රවනතාව 5% ක් පමණයි. වැඩිම හානිය ඉහත කී කාරනය නිසාම සිදුවේ. ඇස්ට්‍රා, ගැබුරුතෙලේ බැදීම, සීනි අතියෝගය, එලවළු පලතුරු වලට ගහන වස විෂ, රසකාරක, මෙවැනි ද්‍රව්‍ය නිසාද අක්මාවට යම් හානියක් සිදුවේ.

රෝග ලක්ෂණයන්
සමේ කැසීම් තත්වයන්, ඇගේ අපහසුතාවය, ඇගට පනනැති ගතිය, අතුල් පතුක් වල දැවිල්ල හා කැසීම, මොලයට හානිවෙනනිසා, සිනැතිවෙන්න, සිහිමදගති ඇතිවෙන්න පුලුවන්, ඒවගේම දවල් නින්ද යෑම හා රාත්‍රිය නිදි වර්ජිත වීම. සැලකියයුතුයි – අක්මාව විසින් නිතරම අක්මාව සුවපත්කරගනු ලබයි එම නිසා නිතර නිතර රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකරයි අක්මාව ට අවස්‍ය පෝෂණය නොලැබීමෙන් බැරිමතැන තම ක්‍රියාවලිය අතහැර දමයි එවිට රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි.

අක්මාව නීරෝගිමත්ව තබාගන්නනම් කලයුත්තේ ආහාරවලින් අවශ්‍ය දේ ලබාදීමයි. නෝකෝල්, බීට් රූට්, රාබු, බ්‍රොකලි, ගෝවා, ඕගනික් ක්‍රමයට සෑදූ කහ, (ඉහත සදහන් සියල්ල කාබනික පොහොර යොදා සාදනලද එලවළු නම් ඉතාමත් ගුණදායක වේ,)

වගේම අක්මාව යලි යතාතත්වයට පත්කිරීමටත් , තිබෙන අක්මාවේ වැඩිදියුණු කිරීමට සිට්රස් කුළයේ එලවලු වල තමයි සල්ෆර් තියෙන්නේ. ඒ නිසයි කුණු වුනාම මේ තරම් ගද ගහන්නේ මේ එලවලු. අක්මාවේ විශ ඉවත් කරන්න මේ සල්ෆර් අත්‍යවශ්‍ය සාදකයක්. එලෙසෙයි සිට්රස් කුලයේ එලවලු අක්මාවට උදව් කරන්නේ. කොරොල්ලා ග්‍රෝත්ෆක්ටර් එක නිශ්පාදනය සදහා අවස්‍ය කොරොල්ලාසොරකෝනියානා ඇල්ගී විශේශය ලබාදිය හැකීය, අක්මාවේ විශ හරනය කරන්නට බීට්රූට් වලට හැකියාවක් ඇත.

ඒවගේම පිත්තාශයේ ගල් තිබේනම් ඒවත් ඉවත්කිරීමට ක්‍රම හෝලිස්ටික් මෙඩිසින් වලින් කරගත හැක, පිත්තාශය ඉවත් කිරීමෙන් මුලු ශරීරයම ලොකු අවදානමක හෙලයි, පිත්තාශය තිබෙන්නෙ වැඩිපුර නිශ්පාදනය කල පිත රැස්කරතබා පිත නිශ්පාදනය සදහා අවශ්‍ය පෝෂණය නොලැබූවිට පිත්තාශය නැමැති ගබඩාවෙන් අවස්‍ය පිත නිකුත් කරනු ලබයි, නමුත් එය නොමැතිනම් කුඩා බඩවැල්වල අංගුලිකා හා සෛල බිත්ති විනාශයට පත්වීමෙන් පසුකාලෙකදී පිලිකාවකට එන්න පුලුවන් මෙය ඉතාමත් භයානකම තත්වයකි. මෙම ලිපිය තවත් කෙනෙකුගේ යහපත උදෙසා ශෙයා කරන්න. තෙරුවන්සරනයි..!!

(උපුටාගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

කොලෙස්‌ටරෝල් ඇතුළු රෝග රැසක් පාලනය කරන මඤ්ඤොක්‌කා කොළ සම්බෝලය

ආහාර වර්ග පිළිබඳ විවිධ මත ජන සමාජය තුළ ගොඩ නැගී ඇත. ඒ නිසාම බොහෝ දෙනා ආහාර වර්ග ගැනීමේ දී විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වීමක්‌ සිදු කරනවා. මඤ්ඤොක්‌කා පිළිබඳවත් ජන සමාජයේ විවිධ මතවාද ගොඩ නැඟී තිබෙන නිසාම බොහෝ දෙනා මඤ්ඤොක්‌කා ආහාරයට ගැනීමේ දීද විශේෂයෙන් පාලනය කිරීමක්‌ සිදු කරනවා. මඤ්ඤොක්‌කා වල අර්තාපල් වලටත් වඩා වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක්‌ සහ කාබෝහයිඩ්රේට්‌ ප්‍රමාණයක්‌ අඩංගුයි.

බොහෝ දෙනා අතර මතයක්‌ පවතිනවා මඤ්ඤොක්‌කා ආහාරයට ගත් පසුව ඉඟුරු යොදා සකස්‌ කළ තේ බීම නුසුදුසු බව. ඒ මතයේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව සත්‍යතාවක්‌ පවතී. බොහෝ දෙනකුට එයින් ආසාත්මිකතාවක්‌ ඇතිවේ. ඒ නිසාම මඤ්ඤොක්‌කා ආහාරයට ගත් විට ආයුර්වේදීය බෙහෙත් වට්‌ටෝරු හෝ ඉඟුරු යොදා සකස්‌ කළ තේ පානය කිරීමත් සුදුසු නොවේ.

කොලෙස්‌ටරෝල් පාලනය කරනවා. රෝග රැසකට සුව ගෙන දේ. මානසික ආතතිය අඩු කරනවා. ඇමගඩ්ලීන් නම් එන්සයිමය අඩංගු නිසා පිළිකා නාශක ගුණයක්‌ ද මඤ්ඤොක්‌කා වල අන්තර්ගතයි. දියවැඩියාව පාලනය කරනවා. අධික කැලරි ප්‍රමාණයක්‌ අඩංගු නිසා ශරීරය මහත් වීමක්‌ සිදු කරනවා. අල වගේම කොළත් ගුණයි

මඤ්ඤොක්‌කා අල වල පවතින ගුණ ඒ ආකාරයටම කොළ වලත් අන්තර්ගතයි. ඒ නිසාම මඤ්ඤොක්‌කා ආහාරයට ගැනීමේ දී කොළ වලින් සකස්‌ කර ගත් මැල්ලුමත් ආහාරයට එක්‌ කරගන්න. මඤ්ඤොක්‌කා කොළ වල විශේෂයෙන් ප්‍රොaටීන් සහ විටමින් වැඩි ප්‍රමාණයක්‌ අඩංගු නිසා වයසට යැමේ දී ඇතිවන අමතක වීම් තත්ත්ව පාලනය කිරීමක්‌ සිදු කරනවා.

ආහාරයට ගැනීමේ දී මේ ගැනත් සිතන්න
මඤ්ඤොක්‌කා අල තම්බන අවස්‌ථාවේ දී පියනකි න් වසා තැම්බීම නුසුදුසුයි. හැම විටම පියන හැර මඤ්ඤොක්‌කා තම්බන්න. ඒ වගේම මඤ්ඤොක්‌කා තම්බන විටත්, වෑංජනයක්‌ ලෙස සකස්‌ කරන විටත් විශේෂයෙන්ම කහ යෙදීම කළ යුතුයි. මන්ද එමඟින් මඤ්ඤොක්‌කා වල අඩංගු විෂ මර්දනය වීමක්‌ සිදු වන බැවිනි. පළුදු වූ මඤ්ඤොක්‌කා අල ආහාරයට ගැනීම නුසුදුසුයි. ගැබිනි මව්වරුන්ට, කිරි දෙන මව්වරුන්ට සේම කුඩා දරුවන්ටත් මඤ්ඤොක්‌කා ආහාරයට ගැනීම සුදුසුයි. විශේෂයෙන් මඤ්ඤොක්‌කා ආහාරයට ගැනීමේ දී පොලුත් සමඟ ආහාරයට ගන්නවා නම් සිදුවන ආසාත්මිකතා අවම කර ගත හැකියි. මන්ද පොල් වලත් විෂ නැසීමේ ගුණයක්‌ අන්තර්ගත වී ඇති බැවිනි.

මඤ්ඤොක්කා කොළ මැල්ලුම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – මඤ්ඤොක්කා කොළ, තිබ්බටු, රතුළූණු, වියළි මිරිස්, ගාගත් පොල්, ලුණු, තෙල්

සාදාගන්නා ආකාරය
හොඳින් පිරිසිදු කරගත්තු මඤ්ඤොක්කා කොළ වතුර ටික බේරෙන්න තියන්න. ඉන් පසු වංගෙඩියේ දාලා කොටන්න. ටිකකින් මේකට තිබ්බටු එකතු කරලා කොටාගන්න. මේ වෙලාවෙම කොච්චි කරල් කීපයක් එකතු කරන්න. ටිකකින් ගාගත්තු පොල් ටික දාලා නැවතත් කොටන්න. හොඳින් කෙටුණාට පස්සේ මේ මිශ්‍රණයට වතුරයි ලුණුයි දාලා පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න තියන්න. ගොඩක් වෙලා තැම්බෙන්න තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. වතුර ටික හිඳුන ගමන් කොළ මිශ්‍රණය වෙනත් භාජනයකට දමන්න. ඊට පසූ භාජනයක් ලිප තියලා, තෙල් ටිකක් දාලා, ළූණුයි වියළි මිරිසුයි දාලා බැදෙන්න අරින්න. ඊට පසු කොළ මිශ්‍රණය දාලා මලවගන්න.

වෛද්‍ය S.M.A.R සෙනවිරත්න රෝහල් අධ්‍යක්‌ෂ ඩි.බී වෙලගෙදර ආයුර්වේද මහ රෝහල, කුරුණෑගල
(උපුටාගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

ඩෙංගු රෝගය හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි – වෛරස් එක ව්‍යාප්තවෙන හැටි

වයිරසය සහිත ඩෙංගු රෝගියෙක්ගෙන් මදුරුවෙක් ලේ උරා බොනවා. වයිරස් එක මදුරුවාගේ ඇඟ ඇතුලේ වර්ධනය වෙනවා.. (බෝ වෙනවා) මේ වැඩේට දවස් 8-10ක කාලයක් යනවා. ඒ මදුරුවා නිරෝගී කෙනෙක්ට විදිනවා.. වයිරසය ඒ වෙලාවෙ එයාගෙ ඇඟට ඇතුලු වෙනවා.. ඒ කෙනාගේ ඇඟ ඇතුලේ හෙමීට භෙමීට වර්ධනය වෙනවා. මේ විදියට වයිරස් එක වර්ධනය වෙලා රෝගියාට රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්න (ප්‍රධානවම උණ) දෂ්ට කල දවසේ ඉඳලා දවස් 4-13ක කාලයක් යනවා. උණ ගැනිලා දවස් 5ක් විතර යනකම් වයිරස් එක රුධිරයේ උපරිම අවස්ථාවෙ ඉන්නෙ. (Viraemia ) (ඉතා වැදගත් ) තවත් කෙනෙක්ට වයිරස් එක බෝ කරන්න හැකියාව තියෙන්නෙ මෙන්න මේ උණ ගැනී මුල් දවස් පහේ දී.. නැවත වරක් අවධාරණය කරනවා… උණ ගැනී මුල් දවස් 5 තුල මදුරුවෙක් කෑවොත් රෝගය වෙන කෙනෙක්ට බෝවෙන්න ලොකු හැකියාවක් තියනවා. රෝගියෙක් රෝහල් ගතවෙන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් උණ ගැනිලා තුන්වෙනි දවසෙ.. අඩුම උනොත් දෙවෙනි දවසෙ…එතකන් එයා එලියෙ සමාජයේ ඉන්නෙ.(එයා මදුරුවන්ට නිරාවරණය වෙලා ඉන්නෙ) ඩෙංගු රෝගයේ මූලික ලක්ෂණය වෙන්නෙ එකවරම ගැනෙන තද උණ..

කාට හරි උණ ගැනුනොත් , (විශේෂයෙන් ඩෙංගු බහුල ප්‍රදේශයක ) එයා ඒ සැනින් ගෙදර ගිහින් නෙට් එකක් ඇතුලෙ ඉන්න ඕනෙ. පුලුවන් කමක් තියනවා නම් NS1 antigen test එක උණ සෑදී පලවෙනි පැය 24 තුල කරගන්න. එහෙම කරලා පොසිටිව් උනොත් ඉක්මනින් වෛද්‍යවරයෙක් හමුවෙලා ඇඩ්මිට් වෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ගෙදරටම වෙලා පැය විසිහතරම නෙට් එකක අතුලෙ ඉන්න ඕනෙ.

ඒ ටෙස්ට් එක නෙගටිව් උනා කියලා ඩෙංගු නැතැයි කියා හිත හදා ගන්න බෑ. එහෙම අයත් ගෙදරටම වෙලා පැය විසි හතරම නෙට් එකකට වෙලා ඉන්න ඕනෙ. දෙවෙනි තුන්වෙනි දවස් වල full blood count ටෙස්ට් එක කරගෙන වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඩෙංගුද, තමන් ඇඩ්මිට් වෙන්න ඕනෙද කියලා දැන ගන්න කම් නෙට් එකට වෙලා ඉන්න ඕනෙ. ඒ අතර කලන්තය, ලේ යාම, වනය, පාචනය, බඩේ කැක්කුම වගේ ලක්ෂන මතු උනොත් ඉක්මනින් රෝහල් ගතවෙන්න ඕනෙ.

දැන් යන වසංගතය අනුව තුන්වෙනි දවස වෙනකොට හැදිලා තියෙන්නෙ ඩෙංගුද වෙන උණද කියලා හොයා ගන්න පුලුවන්. එතකන් අඩුම දවස් තුනක් නෙට් එකේ ඉන්න ඕනෙ. ඔබට වලැඳුනේ ඩෙංගුනම් ඒක ඇඩ්මිට් නොවී ගෙදරදීම සමනය කරගන්න පුලුවන් උනා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන් දවස් පහක්වත් නෙට් එකක් ඇතුලෙ ඉන්න ඕනෙ.

මේක හිතන තරම් අමාරු නෑ. රස්සාවට යන එක ඉස්කෝලෙ යන එක වගේ ඒවා මේ වෙලාවෙ හිතන්න එපා. ඔබට පැපොල, කම්මුල්ගාය වගේ දෙයියන්ගෙ ලෙඩ විදියට අපේ රටේ සලකන ලෙඩක් හැදුනොත් ඔබ ගෙදරින් එලියට යනවද? නෑනෙ…. මේකත් ඒ වගේ දෙයියන්ගෙ ලෙඩක් විදියට තමයි දැන් සලකන්නෙ. ඊට වඩා මාරන්තික ලෙඩක්. මාස තුනක් මේ වැඩේ කලොත් අපිට ඩෙංගු රෝගය මේ තියන ප්‍රමාණෙන් භාගයකට අඩු කරන්න පුලුවන්. (සංඛ්‍යාලේඛන එක්ක ඔප්පු කල හැකියි.)

රෝග ලක්ශණ නොපෙන්වන ඩෙංගු ආසාදිතයින්
මුලින් මතය තිබුනෙ 90% ක් ඩෙංගු ආසාදිතයින්ට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නෑ කියලා.. නමුත් ඒ den1 කියන වයිරස් ප්‍රභේදය නිසා ඇතිවන ආසාදනය ගැනයි එහෙම කිව්වෙ. ලංකාවට මෙච්චර කල් තිබුනෙ den1 කියන වයිරස් ප්‍රභේදයයි. ඒක ගොඩක් අයට හැදිලා ලක්ෂන මතු නොවී තියෙන්න ඇති. නමුත් දෙවෙනි පාරට වෙන ප්‍රභේදයක් හැදුනොත් ඇඟේ reaction එක වැඩි නිසා රෝගලක්ෂණ පෙන්වන ප්‍රමාණය වැඩියි. අඩුම තරමේ එක දවසක උණක් හෝ එනවා.. ඒ විතරක් නෙමේ ඩෙංගු රක්තපාත තත්ත්වයට උනත් යන චාන්ස් එක වැඩියි. ඉතින් දැන් මේ යන වසංගතය ට හේතුව den2 කියන වයිරස් ප්‍රභේදය සක්‍රිය වීම. ඒ නිසා ආසාදිතයින් ගොඩක් අයට රෝග ලක්ශණ මතු වෙනවා.

අනිත් කාරණය මදුරුවෙක්ට වයිරස් එක සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න නම් viemia කියන තත්වය තියෙන්නම ඕනෙ. ඒ කියන්නෙ සක්‍රිය වයිරස් එක රුධිරයේ එක්තරා මට්ටමකට වඩා උඩින් තියෙන්න ඕනෙ. එහෙම viremia එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට රෝග ලක්සණ මතුවෙන්නම ඕනෙ. අඩුම තරමෙ එක දවසක උණක් හෝ එන්න ඕනෙ. ඒ නිසා රෝගය සම්ප්‍රේෂණය කරන්න හැකියාව තියන අය අඳුන ගන්න ලේසිම ක්‍රමය “උණ ” තත්වය.. මේ අයව වෙන්කරලා මදුරුවන්ට දෂ්ට කරන්න නොදී බේරගත්තොත් වැඩේ ගොඩ.. (අවධාරණය කරමින් ) මේ වනකොට කරගෙන යන මදුරුවො බෝ වෙන තැන් හඳුනගෙන විනාශ කරන වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න.

© වෛද්‍ය හසින්ත උදලාගම #Dengue
(උපුටාගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

ඇස් පෙනීම වැඩි කරන, කොලෙස්ටරෝල් නැති කරන සුදුළුණු මී පැණි සත්කාරය

මීපැණි තේ හැන්දක් දිනපතා හිස්බඩ ගැනීමෙන් දීර්ඝායුෂ ලැබෙන බව පැවසෙනවා. යකඩ, සින්ක්, කැල්සියම්, විටමින් බී6 , පොටෑසියම්, තයොමින් රයිබබොෆ්ලේවින්, ආදි පෝෂක ගණනාවකින් යුත් මීපැණි ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණ සපිරි ඖෂධයක්. ප්‍රතිශක්තිය ලබාදීම මෙන්ම සුදුරුධිරානු වර්ධනය, නින්ද ලබා දීම, ක්ෂුද්‍ර ජීවින් හා සටන් කිරීම, ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය නිරෝගි කිරීම, කොලෙස්ටරෝල් පාලනය, තුවාල සුව කිරීම සම පැහැපත් කිරීම වැනි කාර් ය භාරයන් රැසක් සිරුරට ඉටුකර දෙනවා.

සුදුලූනු ද ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණ පිරි වටිනා ඖෂධයක්. මැන්ගනිස්, සිලේනියම්, විටමින් කැල්සියම් පොස්පරස් පොටෑසියම් ආදි පෝෂක සංඝටක වලින් යුක්තයි. බැක්ටීරියා නාශක දිලීර නාශක පිළිකා නාශක ප්‍රති ප්‍රදාහ කාරක ගුණවලින් යුතු ‍යි. මේදය දහනය කිරීමට, රුධිර කැටි දිය කිරීමට සමත් හදවතේ මිතුරෙක්. කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට, අධි රුධිර පීඩනය වැළකීමට සහාය වන්නක්. සෙම් ප්‍රතිශ්‍යා උණ වාත කුෂ්ට මාන්දම් රෝග ඇතුළු විවිධ රෝග දුරලීමට උපකාරි වන්නක්. කුසගින්න වඩන්නක් සේ ම තරුණ පෙනුම ද ළඟාකර දෙන්නක්.

මේ දෙවර්ගය එක්කර වටිනා ප්‍රතිශක්ති ඖෂධයක් සකසා ගත හැකියි. සුදුලූනු ගෙඩි කිහිපයක්, අළුත් පිරිසිදු මීපැණි කෝප්පයක්, ජෑම් බෝතලයක් හෝ එවැනි කට ලොකු වීදුරු බෝතලයක් ළංකර ගන්න. සුදුලූනු බික්වලට වෙන්කර පොතු හැර බෝතලයෙන් 1/3 ක පමණ ප්‍රමාණයක් ඉන් පුරවන්න. ඒවා වැසෙන ප්‍රමාණයට මී පැණි වත් කරන්න. හොඳින් සුදුලූනු වටයේ පැතිරෙන සේත් වායු බුබුළු ඉතිරි නොවන සේත් මිශ්‍ර කරන්න. බෝතලයෙන් 1/3 ක් හිස්ව තැබෙන සේ මිශ්‍රණය සකසාගත යුතුයි.

මුඩිය හොඳින් වසා අව්වට නිරාවරණය නොවන සේ කාමර උෂ්ණත්වයේ හෝ ශීතකරණයේ දින කීපයක් තබා ගන්න.මිශ්‍රණය දියාරු වනවිට දිනපතා උදේ හිස්බඩ සුදුලූනු බික බැගින් කෑමට ගන්න . මෙය සිරුරට ශක්තිය හා ප්‍රති ශක්තිය වඩවන්නක්. හදවතට බෙහෙවින් හිතකරවන අතර, අධි රුධිර පීඩනයටත් අධි කොලෙස්ටරෝල්තාවටත් කදිම අත් බෙහෙතක්. තරබාරුබව දුරු කරනවා. මලබද්ධය වළක්වනවා. ඇස් පෙනීම දියුණු කරනවා. සිරුර නිරෝගි කර, දීර්ඝායුෂ ලබා දීමට දායකත්වය සපයනවා.

අවවාදයයි – ඌරු මස් කන්න එපා

කුණු කසළ, මුත්‍රා, සහ පිළුණු වූ ආහාර වැනි පිළිකුල් සහගත දෑ සැමවිටම ආහාරයට ගන්නා මල, මුත්‍රා සහ වමනය ආදියෙහි වැතිර වාසය කරනා සත්ව කොට්ඨාශයක් තමයි ඌරා කියන්නේ. ඌරන් විසින් ආහාරයට ගනු ලබන පිළිකුල් සහගත දෑ තුල අඩංගු වන විෂ සහිත සංඝටක සියල්ලම ඌරාගේ ශරීරයෙන් ඉවත්ව නොයන අතර මෙම විෂ සහිත සංඝටක ඌරාගේ මේද සෛල තුල සහ අවයව තුල තැම්පත් වනවා.

Yersinia enterocolitica” යනු සතුන්ගේ ශරීර තුලින් සොයාගැනීමට හැකි වන උපද්‍රව සහිත ක්‍ෂුද්‍රජීවි විශේෂයක්. මෙම ක්‍ෂුද්‍රජීව වර්ගය ආසාදනය වීමෙන් පසුව උණ, මාංශ පෙශී පෙරලීම, පාචනය සහ වමනය වැනි විවිධ රෝග ඇති වනවා. ඌරන්ගේ ශරීර තුලින් හමුවන තවත් ප්‍රභල අපවිත්‍රකාරක ද්‍රව්‍යක් වන “Ractopamine” ශරීර ගත වීම මගින් මරණය සිදුවීමට පවා ඉඩ තිබෙනවා.

ඌරු බඩවැල් වාසභූමියක් කරගෙන ජීවත් වන “Taenia solium” වැනි භායනක පරපෝෂිතයා විසින් ශරීරයේ පටක අපවිත්‍ර කිරීම, පටක තුල අතිරික්ත ජලය එකතු වන “edema” රෝගය, ශරීරය තෙහෙට්ටුවට පත් කර අසනීප කරන “malaise” රෝගය, මාංශ පේශී වල වේදනාව ඇති කරන “myalgia” රෝගය, සහ ආහාර අරුචිව වැනි තත්වයන් ඇති කරනවා.

ඌරු මස් ආහාරයට ගැනීමෙන් ඇති වන මෙවන් රෝග වලින් ආරක්‍ෂාව සලසා ගැනීමට නම් ඌරාගේ බඩවැල් තුල සිටිනා මෙවන් පරපෝෂිතයින් විනාශ කර දැමිය යුතු වනවා. අමුවෙන් ආහාරයට ගත හැකි ආහාර වර්ග සමග ඌරු මස් එකට එක්කර ආහාරයට ගැනීමෙන් වැළකීම සහ අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේ ඌරු මස් පිස ගැනීම මගින් මෙය සිදු කර ගන්නට පුළුවන්. එමෙන්ම, ඔබ අමු ඌරු මස් ස්පර්ශ කළ පසු සෑම විටම දෑත් හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කර ගන්න.

ඉහත සඳහන් කරන ලද ආකාරයට ඌරු මස් පිස ගත්තත් ගොවිපොළවල් තුල ඌරන් ඇති කරන ආකාරය, ඌරන්ට ලබා දෙන ආහාර අනුව සහ මස් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ආකාරය අනුව ඇතැම් අවස්ථා වල මෙම අහිතකර සංඝටකයන් ඌරු මස් පිසීමෙන් අනතුරුවත් පිසින ලද ඌරුමස් තුල අන්තර්ගත වීමට ඉඩ ඇති නිසා ඌරුමස් ආහාරයට ගැනීම අවම කිරීමයි සෞඛ්‍යයට වඩාත් හිතකර වන්නේ.

(උපුටාගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

මඤ්ඤොක්කා ඉඟුරු එකට අනුභව කරන්න එපා විෂ උනොත් මේ ලක්ෂණ ඇතිවෙනවා

විශේෂඥ වෛද්‍ය උත්පලා අමරසිංහ මහත්මියගෙන්….මඤ්ඤොක්කා සමඟ ඉඟුරු අගුණද….?? ලුණු මිරිසුත් සමඟ මඤ්ඤොක්කා කෑ මා එහි රසය තවත් විඳීමට අම්මාගෙන් ඉඟුරු තේ එකක් බොමුද ඇසුවේ ටිකක් උස් හඬෙකිනි.එය අසා සිටි සීයා කෑගැසුවේ “මොකද මැරෙන්නද හදන්නේ?…” කියමිනි. එදා පැරැන්ණන් මඤ්ඤොක්කා හා ඉඟුරු එකට කෑමට ගැනීම මාරාන්තික යැයි පැවසීමේ පදනම සොයා බලමු.මඤ්ඤොක්කා යනු ලෝකයේ මිනිසුන් ආහාරයට ගන්නා කාබෝහයිඩ්රේට් ප්‍රභව වලින් තුන්වන තැනට පත්වන බෝගයයි. පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතා ඉහළ මඤ්ඤොක්කා සමහර අවස්ථාවලදී විෂ විය හැක.

එයට හේතුවන්නේ සීනි සමග සම්බන්ධවූ සයනයිඩ් ( Cyanogenic glycoside -Linamerin) සයනොජෙනික් ග්ලයිකෝසයිඩ් සංයෝගය වේ. මෙය මඤ්ඤොක්කා අලය තුළ ඇති පිෂ්ඨය කොටසෙහි අක්‍රියව ගබඩා වී ඇති අතර සාමාන්‍යයෙන් අක්‍රීය සංයෝගයකි. මඤ්ඤොක්කා පොත්තේ පවතින ලිනමරේස් නම් වූ එන්සයිමය මගින් සයනොජෙනික් ග්ලයිකෝසයිඩ් සංයෝගය, හයිඩ්‍රිජන් (HCN) සයනයිඩ් බවට පත් කළ හැක.මෙය ශරීරයට විෂ විය හැකියි.

තුවාල වී හුලං වැදුණු මඤ්ඤොක්කා අල (නිල්ඉරි දිවූ අල ) ආහාරයට ගැනීමෙන්ද බොහෝවිට මෙය සිදුවේ. එවැනි අල ඉවත් කිරීමද මඤ්ඤොක්කා තැම්බීමේදී වතුර ප්‍රමාණවත් තරමට දමා භාජනය විවෘතව තැම්බීම මගින් ද Hydrogen cyanide ඉවත් කරගත හැක. මඤ්ඤොක්කා අල පරිස්සමින් පොතු ඉවත්කර ඉන් පසු කුඩා කැබලි වලට කපා පැය කිහිපයක් හොඳින් ජලයේ පොඟවා ජලය ඉවත් කොට, අලුත් වතුරින් තම්බන අතරේ කිහිප වරක් වතුර පෙරා ගැනීම ද විෂ සංයෝග ඉවත් වීමට මනා රුකුලක් වෙයි

කෙසේ නමුත් අමු මඤ්ඤොක්කා කෑම අනුමත කළ නොහැක. මෙයට හේතුව නම් ආහාර මාර්ගයේ සිටින ක්ෂුද්‍ර ජීවින්ගේ එන්සයිම මගින් ද සයනොජෙනික් ග්ලයිකෝසයිඩ් සංයෝගය, හයිඩ්‍රිජන් සයනයිඩ් (HCN) බවට හැරවිය හැකි බැවිනි.

අපගේ ප්‍රධාන සාකච්ඡාවට නැවත පැමිණියහොත් ඉඟුරු තුළද ලිනමරේස් එන්සයිමය බහුලව පවතින අතර එමගින් මඤ්ඤොක්කා වල පවතින සයනොජෙනික් ග්ලයිකෝසයිඩ් සංයෝගය, හයිඩ්‍රජන් සයනයිඩ් බවට පත් විය හැක. එනිසා මඤ්ඤොක්කා සමඟ ඉඟුරු හෝ ඉඟුරු වලින් සාදන ලද කිසිදු ආහාරයක් නොගත යුතුය. (ඉඟුරු බිස්කට් ජින්ජර් බියර්… වැනි) සමහරුන් මාංශ පිළියෙළ කරනවිටද ඉඟුරු දමයි. මස් හොදි සමඟ මඤ්ඤොක්කා කෑමට ගෙන මෙම රෝග ලක්ෂණ පහළ වූ අවස්ථා පිළිබඳවද අසන්නට ලැබේ.මඤ්ඤොක්කා විෂවීමකදී පහත ලක්ෂණ පහළ විය හැක.

හුස්ම ගැනීමේ වේගය වැඩිවීම (Rapid Respiration), රුධිර පීඩනය සාමාන්‍ය මට්ටමට, වඩා පහත මට්ටමකට වැටිය හැක ( Dropping of Blood Preassure), පපුව ගැහෙන බව (Palpitation, Rapid pulse), නිදිමත ගතිය හා හිසරදය.(Drowsiness and Headache), ආමාශ හෝ බඩේ වේදනාවන් (Stomach pain), වමනය (Vomiting), දියරමය මළ පහ වීම , පාචන තත්වයන් (Diarrhoea), මනස ව්‍යාකූල වීම ( Mental Confusion ), මාංශපේශීන්ගේ ඇති වන හිරිවැටීම් හා ගැස්සීම් (Twitching), ක්ලාන්තය හා සිහි නැතිවීම ( Convulsions), දීර්ගකාලීනව විෂ සුළුවශයෙන් ශරීර ගතවීමෙන් ගලගණ්ඩය ( Goitre), යකඩ උරාගැනීම අඩු වීම, ඇවිදින විට විසීවෙන සුළු ගතියක් ( Unstable gait) පවා ඇති විය හැක. විශාල ප්‍රමාණවලින් සෑහෙන කාලයක් ආහාරයට ගතහොත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ශරීරයේ සයනයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩිවී මරණය පවා සිදුවිය හැක. මඤ්ඤොක්කා ආහාරයට ගැනීමෙන් පසු ඉහත ලක්ෂණ පහළ වුවහොත් ඉතා ඉක්මණින් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම යෝග්‍යය.

(සමීර, වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය. ප්‍රජා විශේෂඥ වෛද්‍ය Uthpala Amarasinghe. මෙම පෝස්ට් එක අනන්තය විනිවිද සමූහයට Share කරලා තිබුනේ සුව වරුණ පිටුවෙන්. Share කරන Posts අනන්තය විනිවිද තුල පල නොවන බැවින් මෙසේ උපුටා පල කලේ එහි ඇති වැදගත්කම නිසාමයි. මෙහි සියළු ‍‍ගෞරවය එතුමියටත්, සුව වරුණ පිටුවටත්, මෙහි නම සදහන් රචකයාටත් හිමිවිය යුතුයි. ඔබට ස්තුතියි උත්පලා අමරසිංහ වෛද්‍යතුමියනි.)

කොලෙස්ටරෝල් නැති කරන තායිවානයේ සොයාගත් වටිනා සත්කාරයක් සාදමු

මෙම සත්කාරය සොයාගෙන තියන්නෙ නම් තායිවානයේ. මෙ හදපු බොතල් විදෙශ රටවල විකුණන්න තියෙනවා. අපි මුලින්ම හෘද්‍යාබාධයක් සහ බයිපාස් සැත්කම යනු කුමක්ද කියලා හඳුනාගෙන ඉමු. ඇතැම් අවස්ථාවලදි ඔබගේ දෙමාපියන්ට, ඔබගේ හිතවතෙකුට හෝ ඔබට හෘද්‍යාබාධයක් ඇති වුවහොත් වෛද්‍යවරයා විසින් බයිපාස් සැත්තමක් සිදු කල යුතු යැයි ඔබට දැන්වුවහොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ කම්පාවට පත් වෙනු ඇත. ඒ මන්ද යත් බොහෝ දෙනා අතර මෙම සැත්කම පිලිබද ඇති දැනුම අල්ප වැවිනි..

බයිපාස් සැත්කමේදි සිදු කරනු ලබන්නේ කුමක්ද ? හෘදයාබාධයක් යනු හෘදයට රුධිරය සපයන කිරිටක ධමනි වල රුධිර කැටියක් සිරවිම නිසා එම අවහිරතාවයට ඔබිබෙන් ඇති ප්‍රදේශයට රුධිර සැපයුම අඩාල විමෙන් එම පටකය මියයයි. මෙහිදි හෘත් පෙෂි පටකය මිය යන බැවින් එම මිය ගිය කොටසට නිසි පරිදි රුධිරය පොම්පකිරිමේ හැකියාවක් නොමැත..

එබැවින් සිරුරේ අනෙකුත් වැදගත් අවයව වලටද රුධිරය සැපයුම අඩාල වි රෝගියා මිය යයි. එම නිසා හෘදයාබාධයක් සදහා ලබාදිය හැකි ප්‍රතිකාර වලින් සිදුවිය යුත්තේ ඉහත සදහන් කල කිරිටක ධමනිය තුල ඇති රුධිර කැටියක් ඉවත් කිරිම හෝ කිරිටක ධමනියේ එම අවහිරතාවය මග හැරෙන පරිදි වෙනත් ශිරාකොටසක් සවි කිරිම මගින් ඒ තුලින් රුධිරය ගමන් කරවිමට සැලැස්විමයි..

මෙහිදි පළමුව සදහන් කල ප්‍රතිකාර ක්‍රමය බොහෝවිට සිදු කරන්නේ ඹෟෂධ මගින් එනම් හෘදයාබාධ්‍යක් ඇති වු රෝගියෙකුට දෙන ස්ට්‍රෙප්ටොකයිනේස් නැමැති ඹෟෂධ මගින් රුධිර කැටිය දිය කර හරි නමුත් ඇතැම් අවස්ථාවලදි මෙම ඹෟෂධය මගින් රුධිර කැටිය මුළුමනින්ම ඉවත්කල නොහැකි අවස්ථා ඇත. එවිට කල හැකි ප්‍රතිකාරය වන්නේ එම අවහිරතාවය මග හැරෙන ලෙස රුධිරය ගමන් කල හැකි වෙනත් මාර්ගයක් සැදිමයි. එය බයිපාස් සැත්කමක් ලෙස හැදින්වේ.

සාමාන්‍ය භාවතයේදී කෙටියෙන් දියවැඩියාව [Diabetes mellitus (DM)] ලෙසද හැඳින්වෙන මධු දියවැඩියාව නොහොත් මධුමේහය ශරීරයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවන්හි අක්‍රමිකතාවයක් නිසා රුධිරයේ ග්ලුකොස් මට්ටම ඉහළයාම නිසා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයකි. (සින්ඩ්‍රෝමයකි) මෙය ඇතිවන්නේ සිරුර තුළ ඉන්සියුලින් නැමැති හෝමෝනය දේහයට නොලැබීමෙනි. මෙම ඉන්සියුලින් හිඟතාවය එම හෝමොනය කෙරෙහි දේහයෙහි ප්‍රතිරෝධතාවයක් නොමැතිව වුවද ඇතිවිය හැකිය. මෙහි ආවේනික රෝග ලක්ෂණයක් වන්නේ රුධිර ග්ලුකොස් මට්ටම ඉහළයාම නිසා ඇතිවන අධික ලෙස මුත්‍රා පිටවීම, එයට පිළියමක් ලෙස අධිකව ඇතිවන පිපාසය, එසේ ග්ලුකෝස් මට්ටම ඉහළයාම නිසා ඇතිවන ඇස්පෙනීම බොදවීම, පැහැදිලි කළ නොහැකි ආකාරයට සිදුවන බර අඩුවීම හා කම්මැලිකමයි.

රුධිර ග්ලුකොස් මට්ටම සුළු ප්‍රමාණයකින් ඉහළගොස් ඇති අවස්ථාවන්හිදී ඉහත කී රෝග ලක්ෂණ හොදින් පැහැදිලිව දක්නට නොලැබිය හැකිය. දියවැඩියාවට ප්‍රතිකාර නොලද හොත් නොයෙකුත් සංකුලතා ඇති විය හැකිය. කීටොඇසිඩොසිස් ( ketoacidosis) සහ කීටෝටික නොවන හයිපර්සොමලර් කෝමාව (nonketotic hyperosmolar coma) එසේ ඇතිවිය හැකි දරුණු ඝනයේ සංකුලතා වේ. හෘදයාබාධ, ආඝාතය, වකුගඩු අකර්මන්‍යතාව, පාදයේ ඇතිවන වණ සහ ඇස්වලට ඇතිවන ආබාධ යන ඒවා දියවැඩියාව නිසා ඇති වියහැකි දිගු-කාලීන බරපතළ සංකුලතාවයන් වෙයි.

දියවැඩියාව ඇතිවන්නේ අග්න්‍යාශය මගින් ප්‍රමාණවත් තරම් ඉන්සියුලින් හෝමෝනය නිපද නොවීම නිසා හෝ දේහයේ සෛල ඉන්සියුලින් වලට නියම ලෙස අනුකුලතා නොදැක්වීම නිසා හෝ වේ. දියවැඩියාවෙහි ප්‍රධාන ආකාර තුනක් ඇත:

Type 1 DM: දේහයට ප්‍රමාණවත් තරම් ඉන්සියුලින් නිපදවීමට නොහැකි වීම නිසා ඇති වෙයි. මෙම ආකාරය කලින්, ඉන්සියුලින් මත පදනම් වූ දියවැඩියාව [insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM)] ලෙස හෝ යෞවන දියවැඩියාව (juvenile diabetes) හඳුන්වන ලදී. මෙයට හේතුවක් හඳුනාගෙන නොමැත.

Type 2 DM: ඉන්සියුලින් වලට ප්‍රතිරෝධය නිසා හට ගනී. දේහ සෛල ඉන්සියුලින් වලට නිසි ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපොහොසත් වීම නිසා ඇති වන තත්ත්වයකි. රෝගය වර්ධනය වන විට ඉන්සියුලින් හිඟතාවය ද වර්ධනය වේ. මෙම ආකාරය කලින්, ඉන්සියුලින් මත පදනම් නොවූ දියවැඩියාව [non insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)] ලෙස හෝ වැඩිහිටියන්ට වැළදෙන (වෘද්ධ) දියවැඩියාව (adult-onset diabetes) හඳුන්වන ලදී. මෙයට මූලිකම හේතු වන්නේ අධික දේහ බර සහ ප්‍රමාණවත් තරම් ව්‍යායාම නොලැබීමයි.
ගර්භනික දියවැඩියාව (Gestational diabetes), තුන්වන ප්‍රධාන ආකාරයයි. කලින් දියවැඩියාව නොතිබුන ගර්භනී කාන්තාවකගේ රුධිරගත ග්ලුකෝස් මට්ටම ඉතා ඉහල යාම මගින් මෙය ඇතිවේ.

දැන් අපි බලමු බයිපාස් සැත්කම නොකර අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන සුදු ළුණු, ඉගුරු, දෙහි වැනි දෑ උපයොගී කරගෙන හෘදය වස්තුවට රුධිරය සපයන නාල වල ඇතිවන දෝෂ මගහරවා ගැනීමට සහ දියවැදියාවට වටිනා පානයක් සකසා ගන්නා ආකාරය..

මෙම ඖෂධීය පානය සෑදිම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:
ලෙමන් දෙහි ඉස්ම 250 ml, ඉගුරු ග්‍රෑම් 500, ලොකු සුදුළුණු ග්‍රෑම් 500, ඇපල් සයිඩර් විනාකිරි 250ml, පිරිසිදු මී පැණි 500 ml

පළමුව සුදුළුණු සහ ඉගුරු පොතු හැර සොදා වතුර බේරෙන්නට හැර කුඩා කැබලිවලට කපා ගන්න.ඉන්පසු තෙත බෙරුනු සුදුළුණු සහ ඉගුරු වෙන වෙනම බ්ලෙන්ඩරයකට දමා හොදින් අඹරාගන්න. හොදින් අබරාගත් සුදුළුණු සහ ඉගුරු පිරිසිදු රෙදිකඩකින් මිරිකා පහත රූපයන් අකාරයට සුදුළුණු සහ ඉගුරු යුෂ ලබා ගන්න මෙම යුෂ පිරිසි කොප්ප දෙකක් පමණ අවශ්‍ය වේ. ඉන් පසු සුදුළුණු සහ ඉගුරු යුෂ භාජනයකට දමා එයට මිරිකාගත් ලෙමන් දෙහි යුෂ සහ ඇපල් සයිඩර් විනාකිරි එක්කර අඩු ගින්දරෙන් පැය භාගයක් පමණ රත්කරන්න, භාජනයට දැමූ පිරිසි කොප්ප 4 ප්‍රමාණය පිරිසි කෝප්ප 3ක් දක්වා සිදිය යුතුයි. පසුව එම මිශ්‍රනය ලිපෙන් ඉවත්කර නිවෙන්නට හැර එයට පිරිසිදු මී පැණි පිරිසි කෝප්ප තුනක් එක්කර පහත රූපයේ පරිදි බොතලයකට දමා දිණපතා උදෑසන අහාරයට පෙර එම ඖෂධීය පානයෙන් මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් පානය කරන්න.. නොන්ස්ටික් බාජනයක් වඩා සුදුසුයි. ශිත කරණයේ තබා බිමට කලින්සිත ගතිය යවා බිමට ගන්න.

නේරංජනා කස්තුරිආරච්චි
(උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)

මහත් පල මහානිසංස ලැබෙන අට පිරිකර පූජාව ගැන හරියටම දැනගන්න

බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා අනුදැන වදාළ පිරිකර අටක්, අට පිරිකර නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. තිචීවරං ච පත්තෝච – වාසී සුචීව බන්ධනං පරිස්සාවන අට්ඨෙතෙ – යුත් යෝගස්ස භික්ඛුනො” යෝගාචර භික්ෂු නමකට උපකාරවන පිරිකර අට මෙයින් කියවේ. ඒවා නම්.. දෙපට සිවුර (සංඝාටිය), තනිපට සිවුර (උත්තරා සංඝ), අඳනය (අන්තර වාසිකය), පටිය (කාය බන්ධනය), පාත්‍රය (පත්ත), කඩ කැත්ත (දැලිපිහිය – වාසී), ඉඳීකටුව (සුචි), පෙරහන් කඩ (පරිස්සාවන) යනු ඒ පිරිකර අට වේ.

අට පිරිකර පූජා කිරීමට සැදැහැවත් පිංවත් උපාසක උපාසිකාවෝ මහත් අභිරුචියක් දක්වති. එයට හේතුව නම් මේ පිරිකර පූජාව තුළින් ද මහත් වූ අනුසස් ලැබෙන නිසාවෙනි. ඒ අනුසස් අතර සසර උපදනා ආත්ම භාවයන්හිදී විෂ ඝෝර සර්පයන් ගෙන් ද මැසි මදුරු ආදී සත්වයන් ගෙන් ද හානි සිදු නොවන බවත් එසේම හොරි දද වණ කුෂ්ට කඩුවේගන් පිළිකා සමාජය පිළිකුල් කරණ දරුණු රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් වන දුක් කරදර සිදු නොවන බවත් කණු කටු උල් ආදිය ඇණීම නිසා වන හානි වැළකෙන බවත් පණ්ඩක නපුංසක ආදී තත්ත්වයන්ට මුහුණ පෑමට සිදු නොවන බවත් දැක්වේ. දෙව් මිනිස් දෙගතියෙහි උපත ලබා සැප විඳීන්න අවස්ථාව උදාවෙන බවද දැක්වේ.

එසේම මෙම පිරිකර පූජාවේ අනුසස් වශයෙන් පිරිමි අයෙකුට නම් අන්තිම ආත්ම භාවයෙහි දී ඒහි භික්ෂූ භාවයෙන් මහණ උපසම්පදාව ලැබ සසර නිමා කිරීමට ලැබෙන බවත් කාන්තා පක්ෂයේ අයහට නම් විශාඛා මහා උපාසිකාවන්ට ලැබුණ වූ මහලිය පළඳනාව වැනි වටිනා ආභරණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදාවන බවත් ඒවාද ශාසනය වෙනුවෙන් වියදම් කොට උතුම් වූ නිවනට පත් වීමට භාග්‍ය උදාවන බවද සඳහන් වේ.

එසේම අෂ්ට පරිස්කාරයක් හෝ චීවරයක් පූජා නොකළ උදවියට සසර ඉහත සැප සම්පත් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව නොලැබෙන බවත් සඳහන් වේ. අප ශාසනයෙහි ඛිප්පා හභිඥාලාභීන් අතර අගතනතුර ලැබූ බාහීය දාරුචීරිය කතා පුවත එම කරුණු සනාථකිරීමට හොඳ උදාහරණයෙකි. එහිමි මෙයට පෙර ආත්ම භාවයක අවුරුදු විසි දහසක් හොඳින් මහණ දම් සපුරා ඇති බව සඳහන් වේ. ඒ කාලය තුළ කිසිදිනෙක සිවුරක් හෝ අටපිරිකරක් කිසිවෙකුට පූජාකර හෝ පරිත්‍යාග කර නොමැතිබව දැක්වේ.

ඒ හේතුව නිම එදා ගෞතම බුදුහමුවේද ඒහි භික්ෂු භාවයෙන් මහණ උපසම්පදාව ලබාගත නොහැකි වීමට හේතු වශයෙන් දැක්වේ. අවසානයේ ගවදෙනෙකගේ දරුණු ඇණීමකට ගොදුරුවී පිරිනිවී බව සඳහන් වේ. පෙර සසරේ අට පිරිකරක් හෝ චීවරයක් පූජාකර තිබුණේනම් එවැන්නක් එදා සිදු නොවන බව බුදුන්වහන්සේ දේශනා කළහ.

අප ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ ඒහි භික්ෂු භාවයෙන් මහණ උපසම්පදාව ලත් තෙරවරුන්ගේ ගණන විසි අට දහස් අටසිය පණහක් (28850) ක් බව සමන්ත පාසාදිකා විනය අටුවාවේ සඳහන් වේ. මේ ආදී හේතු නිසා අටපිරිකර පූජාවද අටමහා කුසල් අතර දෙවන තැන හිමිවී ඇතිබව සඳහන් වේ.

(උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)